Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.10.2015

Kvoteavtalen på plass

Ministeren fornøyd

Fredag 9. oktober undertegnet Norge og Russland fiskeriavtalen for 2016 i Astrakhan, Russland. Avtalen innebærer en torskekvote på 894 000 tonn i Barentshavet. Det blir ikke åpnet for noe kommersielt loddefiske i 2016.

– Jeg er svært tilfreds med at Norge og Russland har lykkes med å komme frem til en god løsning for 2016. Det vil fortsatt sikre bærekraftig forvaltning av våre felles bestander, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Torskebestanden er fortsatt på et høyt nivå. Totalkvoten for torsk for 2016 ble satt noe høyere enn forvaltningsregelen fordi blant annet loddebestanden som torskens viktigste føde er på et lavt nivå. Det var derfor også enighet om å be ICES (Det internasjonale havforskningsråd) teste sammenhengene mellom høy torskebestand og lav loddebestand i forbindelse med revisjonen av forvaltningsreglene på torsk, hyse og lodde.

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2016 settes til 894 000 tonn. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som i tidligere år. Norges kvote for 2016 vil være 401 240 tonn, inkludert 21 000 tonn kysttorsk og 7 000 tonn forskningsfangst.

Totalkvoten for hyse er fastsatt til 244 000 tonn for 2016, i tråd med forvaltningsregelen. Den norske hysekvoten vil med dette være på 118 700 tonn, inkludert forskningskvoten.

På grunn av lav gytebestand ble det besluttet å ikke åpne for kommersielt loddefiske i 2016.

Totalkvoten for blåkveite i 2016 er fastsatt til 22 000 tonn. Dette er en økning på 3 000 tonn fra i fjor.

Det er fastsatt en totalkvote for snabeluer på 30 000 tonn for 2016. Det er en videreføring av årets kvote.

Norge og Russland ble enige om gjensidig adgang for hverandres fiskefartøy for fangst av snøkrabbe på norsk og russisk kontinentalsokkel i Smutthullet.

Fiskeriavtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid. Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2016.