Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.09.2014

Kvoktekutt på makrell og kolmule

Pelagiske kvoteråd

Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) kom tirsdag med pelagiske kvoteråd for 2015. I tillegg til å foreslå kutt i sildekvoten tilrås også reduksjon i både kolmule- og makrellkvotene.

 Kolmulerådet er ned drøyt 100.000 tonn:

 • Anbefalt kvote 2015 (Forvaltningsplan): 839 886 tonn
 • Anbefalt kvote 2014: 948 950 tonn
 • Avtalt kvote 2014: 1 200 000 tonn

ICES vurderer bestanden til å ha full reproduksjonsevne og at den høstes bærekraftig. Historisk lav fangst i perioden 2011 til 2013 med lav F i kombinasjon med økt rekruttering siden 2010 har ført til en nesten dobling i gytebestanden. Gytebestanden økte fra 2.9 mill tonn i 2010 til 5.5 mill tonn i 2014 og er nå godt over føre-var-nivået (Bpa). Selv om det er stor usikkerhet ved den absolutte styrken på årsklassene, er det blitt observert betydelig bedre rekruttering de siste årene. Gytebestanden forventes derfor å øke de kommende årene dersom bestanden høstes i samsvar med forvaltningsplanen. Gytebestanden i 2015 ventes å være ca 5,7 millioner tonn, for deretter å gå videre litt opp til 5.9 millioner tonn i 2016 dersom forvaltningsplanen følges.

Forvaltningsråd

ICES anbefaler at fisket bør forvaltes i henhold til den avtalte forvaltningsplanen, noe som innebærer en kvote på 839 886 tonn i 2015. De fire kyststatene EU, Norge, Island og Færøyene, som forvalter bestanden i fellesskap, ble i 2008 enige om en langsiktig forvaltningsstrategi. Viktige elementer er at en tar sikte på å holde fiskedødeligheten i bestanden på 0,18 og at fiskedødeligheten skal reduseres dersom gytebestanden blir mindre enn 2,25 millioner tonn (Bpa). ICES har vurdert målsettingene i forvaltningsplanen til å være i tråd med føre-var-tilnærmingen.
Årets råd er basert på en endret metodikk for fremskrivning av bestanden. Denne endringen er gjort for å møte forutsetningen som ble gjort under evalueringen av forvaltningsplanen i 2008. Metodikken som ble brukt tidligere ville gitt ca. 5 % høyere anbefalt kvote for 2015.
Det ble for 2014 oppnådd enighet mellom kyststatene om en totalkvote på 1,2 millioner tonn, som er høyere enn det den avtalte langsiktige forvaltningsstrategien tilsier (et slikt høstingsnivå er fortsatt vurdert til å være bærekraftig). Det er pågående arbeid mellom kyststatene for å oppdatere forvaltningsplanen.

HI gir følgende kommentar til dette på sitt nettsted: Havforskingsinstituttet støtter anbefalingene fra ICES.

Nøkkeltall:

 • Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,5 millioner tonn
 • Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,25 millioner tonn
 • Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSYBtrigger) = 2,25 millioner tonn
 • Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,48
 • Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,32
 • Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,30
 • Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,18
 • Ventet fiskedødelighet i 2014: F = 0,27
 • Ventet gytebestand i 2015: 5,7 millioner tonn

Makrell:

 • Anbefalt kvote 2015: 831 000- 906 000 tonn
 • Anbefalt kvote 2014: 927 000 tonn- 1.011 millioner tonn
 • Avtalt kvote 2014: 1.24 millioner tonn (Norge, EU og Færøyene)

Status:

ICES har vurdert makrellbestanden og mener at den blir beskattet på en bærekraftig måte og at den har full reproduksjonsevne. Gytebestanden har økt  siden 2002 og er nå godt over føre-var-nivået.. Fiskedødeligheten i 2013 var 0.22, lavere enn både føre-var- fiskedødeligheten på 0,26. ICES har estimert en total fangst på 932 000 tonn for 2013, inkludert utkast. Det forventes en totalfangst for makrell på 1,396 millioner tonn i 2014.

Høstingsregel:

Kyststatene Norge, EU og Færøyene ble i 2008 enige om en høstingsregel der kvoten skal tilsvare en fiskedødelighet mellom 0,20 og 0,22 når gytebestanden er over 2,2 millioner tonn. Hvis bestanden er mindre skal en lavere fiskedødelighet legges til grunn. ICES har vurdert denne planen som fortsatt forenlig med prinsippene for føre-var-forvaltning selv om bestandstørrelsen har blitt justert i 2014, men det er mulig at vi ikke oppnår maksimalt langtidsutbytte ved å følge denne planen. En oppdatering og revidering av eksisterende forvaltningsplan, høstingsregel og gjeldende referansepunkter for makrellbestanden pågår nå i ICES etter forespørsel fra kyststatene Norge, EU og Færøyene.

Høstningsråd: ICES anbefaler at fangst i 2015 bør ligge mellom 831 000- 906 000 tonn. ICES er kjent med at det skjer utkast og slipping. Nivået på dette uttaket av bestanden er ukjennt men er vurdert ubetydelig.

Nordsjøkomponenten trenger fortsatt beskyttelse og derfor videreføres tidligere anbefalinger:
–  å stenge Skagerrak, sentrale og sørlige Nordsjøen hele året
–  å stenge nordlige delen av Nordsjøen i perioden 15. februar – 31. juli
–  at minstemålet på 30 cm i Nordsjøen må opprettholdes

Havforskningsinstituttets kommentar: Havforskningsinstituttet støtter rådet som er gitt fra ICES.

Nøkkeltall:

 • Kritisk gytebestandsnivå (Blim) = 1,84 millioner tonn
 • Føre-var-gytebestandsnivå (Bpa) = 2,36 millioner tonn
 • Tiltaksgrense i forhold til maksimalt langtidsutbytte (MSY Btrigger) = 2,36 millioner tonn
 • Kritisk fiskedødelighet (Flim) = 0,39
 • Føre-var-fiskedødelighet (Fpa) = 0,26
 • Fiskedødelighet i forhold til maksimalt langtidsutbytte (FMSY) = 0,25
 • Kyststatenes avtalte fiskedødelighetsnivå: F = 0,20- 0,22
 • Forventet fiskedødelighet i 2014: F = 0,32
 • Forventet gytebestand i 2015: 4,37- 4,39 millioner tonn (avhengig av avtalt kvote)

På nettsiden til HI finner du en oppdatert oversikt over alle kvoteråd.

Tirsdag ble det forøvrig også publisert råd for Nordsjøtaggmakrell og vestlig taggmakrell i tillegg til NVG-sild.