25.05.2023

Kveitereguleringen

Iverksettes 1. juni

Neste uke blir den nye reguleringen av kveite iverksatt. Fiskarlaget er imøtekommet på flere sentrale element i høringen.

Norges Fiskarlag hadde saken om ny kveiteregulering på høring internt i organisasjonen i fjor sommer, og leverte høringssvar i september 2022.

-Vi har vi blitt imøtekommet på flere av våre innspill, som økt antall mengde krok per døgn i linefisket og fortsatt kompensasjon ved ilandføring av utilsiktet fangst av kveite. Ikke minst er det viktig at det nå skal gjennomføres en egen høring av innsatsreguleringer i fritids- og turistfisket etter kveite, sier Trude Knutsen, rådgiver i Fiskarlaget.

Den nye kveitereguleringen innebærer følgende:

  • Nytt minstemål på 84 cm fra dagens 80 cm
  • Utvidet fredning nord for 62°N, gjeldende for alle redskapstyper i perioden 20. desember – 31. mars
  • Innskjerpet bifangstadgang i fredningstiden fra 20.des til 31.mars på 0,5% kveite i rund vekt basert på summen av alle sluttsedler/landingssedler i perioden. Dette gjelder kun kveite som ikke er levedyktig når den kommer ombord. All levedyktig fangst av kveite skal straks slippes på sjøen i fredningsperioden.
  • Røktingskravet er endret fra hver tredje dag til hver fjerde dag
  • Største tillatte garnmengde ved fiske etter breiflabb og kveite vil være 150 garn. Ved direktefiske etter breiflabb, hvor breiflabb utgjør mer enn 50 % i de enkelte fangster og ved landing, kan det likevel fiskes med opptil 500 garn. Det enkelte garn kan være inntil 27,5 meter langt.
  • Største tillatte krokmengde ved fiske med liner etter kveiter vil være 1 200 krok per døgn. Samlet lengde på liner kan ikke overstige 15 000 meter.
  • Rapporteringsplikt på redskap for fartøy som fisker breiflabb og kveite med garn og liner

De nye bestemmelsene er å finne i høstingsforskriften, gjeldende fra og med 1.juni.

Norges Fiskarlag er, som nevnt, tilfreds med at det er besluttet at det skal gjennomføres en egen høring om innsatsreguleringer i fritids- og turistfisket etter kveite. Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Fiskeridirektoratet utarbeider høringsnotater og gjennomfører høring av forslag om en slik høring innen våren 2024.

Det er i tillegg bedt om å gjennomføre en egen høring på innsatsreguleringer i fisket etter kveite sør for 62° N, med sikte på gjenoppbygging av bestanden og tiltak i breiflabbfisket i løpet av høsten 2023.