Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.05.2019

Kritisk til oljevirksomheten

Rikserevisjonens rapport

– Slik det er nå mener vi at Norge ikke overholder nasjonale- og internasjonale forpliktelser når det gjelder ivaretakelse av viktige fiskeri- og miljøhensyn i petroleumsforvaltningen, og vi krever at disse forholdene bedres så snart som mulig. Det uttaler Fiskarlagets landsstyre i et vedtak.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har behandlet en sak med overskriften: «Økt oljevirksomhet i nord og beredskapssituasjonen.»

I vedtaket vises det til at Norges Fiskarlag i mange år har vært kritiske til myndighetenes ivaretakelse av miljø- og fiskeri i saker som angår leteaktivitet og petroleumsutvinning på norsk sokkel.

Dette støttes i sterk grad gjennom en rapport fra Riksrevisjonen, som peker på at forvaltningssystemet må forbedres.

Norges Fiskarlag mener det i tillegg er uakseptabelt med en utvidelse av TFO-områdene (tildeling i forhåndsdefinerte områder) i Barentshavet, så lenge forholdene i forvaltning og beredskap er så mangelfulle som Riksrevisjonens rapport viser.

Les hele vedtaket fra Fiskarlagets landsstyre her:

VEDTAK:

«Norges Fiskarlag har i årevis vært kritiske til myndighetenes ivaretakelse av miljø- og fiskeri i saker som angår leteaktivitet og petroleumsutvinning på norsk sokkel.

Riksrevisjonens rapport viser at vi har haff god grunn til vår bekymring, og vi mener myndighetene må ta Riksrevisjonens funn på det største alvor og gjennomføre forbedringer i forvaltningssystemet, slik at miljø- og fiskerihensyn blir ivaretatt på en bedre og på en tilstrekkelig måte.

En utvidelse av TFO- områdene i Barentshavet kan få store konsekvenser for fiskeriene, både når det gjelder areal og miljøforhold. De store manglene som er avdekket ved beredskapssituasjonen i nordområdene gir grunn til bekymring både når det gjelder eksisterende virksomhet og eventuell fremtidig virksomhet.

Slik det er nå mener vi at Norge ikke overholder nasjonale- og internasjonale forpliktelser når det gjelder ivaretakelse av viktige fiskeri- og miljøhensyn i petroleumsforvaltningen, og vi krever at disse forholdene bedres så snart som mulig.

Fiskeriene- og miljøet skal være evigvarende ressurser, og dette perspektivet bør gjenspeile seg i forvaltningen av petroleumsressursene i en mye større grad enn under dagens regime!

En utilstrekkelig petroleumsforvaltning kan føre til høyere risiko for at det ikke er tilstrekkelige risikoreduserende tiltak, og når beredskapen ikke er tilstrekkelig på toppen av det hele, kan konsekvensene bli katastrofale.

Norges Fiskarlag krever etter dette at beredskapen i Barentshavet blir utbedret, og at petroleumsforvaltningen blir styrket, slik at miljø- og fiskeriinteresser blir ivaretatt på en god og tilstrekkelig måte i møtet med petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

Norges Fiskarlag mener i tillegg til dette at det er uakseptabelt med en utvidelse av TFO- områdene i Barentshavet, så lenge forholdene i forvaltning og beredskap er så mangelfulle som Riksrevisjonens rapport viser.»