Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.12.2021

Krever utsettelse

Tråden i teinefisket

Norges Fiskarlag krever utsettelse av tidspunkt for iverksettelse av nytt regelverk om rømmingshull for teinefisket etter kongekrabbe, sjøkreps og taskekrabbe.  -Vi mener grunnlaget for kravene er for svakt, sier leder Kåre Heggebø.

Norges Fiskarlag har det siste halvåret arbeidet med råtnetrådsaken, med bakgrunn i høringen knyttet til rømningshull fra juni og endringene som Fiskeridirektoratets la inn i utøvelsesforskriften som kom 22. november.

Dette er saken

Stridens kjerne er innføring av nye krav til hvordan fisket skal foregå knyttet til rømmingshull og bruk av råtnetråd for å hindre at tapte teiner skal medføre spøkelsesfiske.

Norges Fiskarlag viser i det vedlagte brevet (nedenfor) til Fiskeridirektoratets endringer av utøvelsesforskriften av 22.11.d.å. med nye krav til rømmingshull i teiner for fangst av kongekrabbe, sjøkreps og taskekrabbe og annen krabbe unntatt snøkrabbe.

Kravene er tatt inn i utøvelsesforskriften §33a, fjerde ledd, der rømmingshull skal utformes som beskrevet i vedleggene til forskriften. I samme ledd står det også at kravet om rømmingshull i teiner satt ut for fangst av kongekrabbe gjelder fra 1.1.2022, mens fangst av sjøkreps, taskekrabbe og annen krabbe unntatt snøkrabbe og kongekrabbe med merkeregistrert fartøy først blir gjeldene fra 1.07.2022 sammen med en revidert monteringsanvisning. I ettertid har Fiskeridirektoratet i brev av 7.12.d.å. utsatt kravene for rømmingshull i teiner i fisket etter kongekrabbe til 1.3.2022 vest for kvoteregulert område, mens det for kvoteregulert område fortsatt vil være fristen 1.1.2022 som gjelder. 

Sterkt uenig

-Fiskarlaget kan ikke godta kravene fra Fiskeridirektoratet og ønsker mer kunnskap før slike omfattende krav innføres for fiskerne. Det sier leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø.

Han sier det er åpenbart at tiltakene er et for inngripende krav for fiskerne. 

Fiskarlaget har et stort fokus på å begrense risikoen for spøkelsesfiske, men slik kravene er utformet i utøvelsesforskriften påpeker vi i brevet at de vil medføre unødvendig kostnads- og tidsbruk for yrkesfiskere på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag. Vi stiller også spørsmål ved i hvor stor grad tapte bruk er en reell problemstilling i yrkesfisket etter blant annet taskekrabbe og sjøkreps.

Vil ha kunnskap

Norges Fiskarlag mener det er behov for mer kunnskap om bomullstråden og hvordan kravene skal iverksettes i de ulike teinefiskeriene. Vi ønsker derfor å fortsette dialogen med Fiskeridirektoratet og HI om disse spørsmålene, og som et første skritt mener vi at det er helt nødvendig å gjennomføre flere systematiske forsøk med bomullstråd (tykkelser) og monteringsinnretninger for rømming på ulike teinetyper.

Fiskarlaget vil bistå med å finne fiskere som kan delta i slike utprøvinger, og disse vil utgjøre en referansegruppe for førsøkene som skal gjennomføres. Disse undersøkelsene må gjennomføres under kommersielle betingelser og gjennom minst en hel sesong. Det bør samtidig jobbes videre med alternative tiltak og løsninger.

Bred støtte

Norges Fiskarlag har hatt omfattende intern dialog om saken og responsen fra lag og medlemmer har vært entydig hele vegen.I den siste runden har både Fiskarlaget Nord, Fiskarlaget Midt-Norge og Møre og Romsdal kommet med nye tilsvarende innspill.

-Vi oppfatter kravene fra Fiskeridirektoratet som svakt begrunnet, basert på svært sporadiske forsøk og det er hevet over tvil at dette vil vanskeliggjøre fisket, spesielt for en rekke mindre fartøy som fisker etter taskekrabbe og sjøkreps. Det sier leder Sturla Hepsø i Fiskarlaget Midt Norge.Han får entydig støtte for utspillet sitt fra nestleder i Møre og Romsdal Fiskarlag Arnstein Næss fra Smøla.

Krever endringer

Norges Fiskarlag sendte sist uke et brev til Fiskeridirektoratet knyttet til kongekrabbe, der vi har fått tilbakemelding og gehør for en liten utsettelse av innføringstidspunktet fra 1. januar til 1. mars i det frie fisket.

Saksbehandler Trude Knutsen sier reaksjonene internt er entydige om at dette også er en for marginal justering i forhold til det reelle behovet i saken.  

-I sum har det derfor blitt nødvendig å svare opp med en svært tydelig henvendelse knyttet til regelverket for teinefisket, sier Knutsen.

  • Les brevet i sin helhet vedlagt.