Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.01.2015

Krever seismikkstopp

2D-undersøkelse under gytevandring

Norges Fiskarlag krever at Olje- og energidepartementet umiddelbart stopper en seismikkundersøkelse som er planlagt under gytevandringen til torsken.

Norges Fiskarlag har mandag sendt et brev til Olje- og energidepartementet med krav om å stoppe og utsette den aktuelle undersøkelsen MAG 14200 – en 2D-undersøkelse i Barentshavet, planlagt gjennomført i løpet av perioden 23.12.2014 – 1.3. 2015, senere endret til avslutningsdato 1. februar 2015.

Fiskarlaget er gjort kjent med at undersøkelsen gjennomføres med to luftkilder som til sammen svarer til nesten samme energi som ved vanlig 3D-oppsett, og da med forventet samme skremmeeffekt. Eneste forskjell er etter det vi forstår at kablene legges på bunnen, og luftkanonene slepes på vanlig måte etter fartøyet.

Det er fra Havforskningsinstituttet uttalt at «på ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i det omsøkte området fra og med primo februar. Ved seismisk skyting før primo februar bør rekkefølgen i arbeidet legges opp slik at gytevandringer sør og vest for området blir minst mulig forstyrret.»

I en fotnote heter det at «vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.».

Norges Fiskarlag registrerer tilrådningen fra HI, men vil samtidig vise til at vandringsmønsteret er mer dynamisk enn statisk, noe som kan tilsi at det er faktorer en kanskje enda ikke har god nok oversikt over som bidrar til å konsentrere gytevandringen inn mot kysten.

Tidligere har en lagt til grunn prinsippet om føre – var, og en har valgt å «skjerme» områder med kjente gytevandringer eller gytefelt. Derfor er det uholdbart at en nå er i ferd med å endre på denne praksis, slik at heller ikke gytevandringer skal gis spesielt vern mot skremmeeffekten fra seismikk. Dette anses som uansvarlig forvaltning av en svært viktig fornybar ressurs, både for næringen og landet, påpekes det i Fiskarlagets brev.

Normal saksbehandling

Saksbehandler Elling Lorentsen i Fiskarlaget opplyser at han mandag har underøskt hvilke rutiner som er fulgt i behandlingen av den aktuelle saken.

-Det ser ut som om normalprosedyren er fulgt, sier han og forklarer at undersøkelsen er gjennomgått og behandlet på vanlig måte i de aktuelle organene som er involvert i slike saker.

Lorentsen forklarer at rutinene er slik at det aktuelle selskapet melder til Oljedirektoratet (OD) de geografiske koordinater og tidspunkt for ønsket gjennomføring av undersøkelse. OD ber så om kommentarer fra Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstitutt på henholdsvis fiskeriaktivitet og ressursbiologiske forhold.

Når kommentarene fra faginstansene foreligger, oversendes disse til selskapet fra OD med tilbakemeling på om at de kan gjennomføre undersøkelsen dersom den tilpasses det som framkommer fra HI og Fiskeridirektoratet.

Norges Fiskarlag er ikke høringsinstans i denne typen saker.

-Ut fra det vi har fått av informasjon fra HI, Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet, ber vi Olje- og eneridepartementet (OED) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) om å stoppe undersøkelsen som pågår av hensyn til gytevandringen, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.