21.06.2023

Krever også økt bifangstadgang

Høring: Torsk i Nordsjøen

Norges Fiskarlag krever økt bifangstadgang for fartøy som ikke deltar i direkte fiske etter torsk i Nordsjøen.

Norges Fiskarlag har levert sitt innspill til justering av reguleringen av torsk i Nordsjøen basert på et forslag utarbeidet av Fiskeridirektoratet. Fiskarlaget har hatt saken på høring internt i organisasjonen.

Vi mener det er helt nødvendig at reguleringsopplegget gjennomgås og justeres for å legge til rette for en hensiktsmessig avvikling fiskeriene i Nordsjøen og for at norsk totalkvote kan utnyttes best mulig, sier fiskarlagsleder Kåre Heggebø.

Han finner det imidlertid oppsiktsvekkende at myndighetene ikke foreslår endringer i bifangstreguleringene, og viser til at Fiskarlaget ved flere anledninger har anmodet myndighetene om dette tidligere i år.

Utfordringer!

Fiskarlaget får innspill fra medlemmene om at gjeldende bifangstreguleringer skaper store utfordringer for gjennomføringen av fisket etter øyepål og kolmule i Nordsjøen.

Etter flere år med svært strenge bifangstbestemmelser, er det en forventning at bifangstprosenten øker nå når det er kvotemessig dekning for en slik justering.

Tvunget feltskifte

Heggebø viser til at de strenge bifangstbestemmelsene fører til at denne flåten blir tvunget til å stadig skifte fangstfelt, og dette gir høyere energiforbruk enn nødvendig.

Kvotemessig utgjør næringens forslag om å løfte bifangstadgangen til 1,5 % svært lite.

Flere konsekvenser

Fiskarlaget viser også til at den konvensjonelle flåten i fisket etter lange og brosme har utfordringer blant annet som følge av de stramme bifangstbestemmelsene. Bedre tilgjengelighet av torsk forsterker denne utfordringen.

Fiskarlaget krever økt bifangstadgang for følgende fartøygrupper:

  • Fartøy som fisker med småmasket trål fra 0,5 % til 1,5 %
  • Fartøy som fisker andre konvensjonelle redskaper enn snurrevad fra 15 % til 20 %
  • Fartøy som fisket med snurrevad fra 10 % til 12,5 %
  • Fartøy med nordsjøtråltillatelse og avgrenset nordsjøtråltillatelse og som fisker med stormasket trål fra 10 % til 12,5 %
  • Øvrige fartøy som fisker med stormasket trål fra 5 % til 6 %
  • Fartøy som fisker med reketrål fra 5 % til 7,5 %

Fiskarlaget anbefaler følgende kvoteøkninger for fartøy som deltar i direkte fiske:

  • Fartøy i lukket gruppe øker kvoteenheten fra 8 tonn til 20 tonn (maksimalkvotetillegget)
  • Fartøy i lukket gruppe under 15 meter øker den garanterte kvoteenheten fra 3 tonn til 6 tonn
  • Fartøy i åpen gruppe øker maksimalkvoten fra 4 tonn til 5 tonn

Les hele vårt høringssvar her