Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.05.2017

Krever instruksjustering

Flertall for Fiskarlagsmodell

En samlet opposisjon på Stortinget krever at Per Sandberg og departementet endrer kvoteinstruksen og innarbeider modellen som Norges Fiskarlag foreslo.

Et flertall i næringskomiteen ga tirsdag fiskeriministeren beskjed om å implementere Fiskarlagets modell ved første anledning.

Modellen skal hindre at fiskekvoter fra små båter flyttes over på store båter. Forslaget kom fra SVs Torgeir Knag Fylkesnes og fikk støtte av alle partier med unntak av Høyre og Fremskrittspartiet, jfr. Innst. St. 323 S (2016-2017) 

Norges Fiskarlags forslag innebærer at kvoter fra båter mellom 11 og 15 meter ikke kan flyttes/plasseres på båter som har største lengde over 21 meter. . For sjarkkvoter fra kvotegruppa under 11 meter kan disse slik instruksen er i dag, ikke plasseres på fartøy med største lengdeover 15 meter. Dette punktet vil Fiskarlaget skal opprettholdes i instruksen. Disse grepene skal bidra til å fortsatt sikre en variert og sammensatt fiskeflåte.

– At et flertall går inn for å innføre instruksen slik vi har foreslått er vi fornøyd med, sier assisterende generalsekretær i Norges Fiskarlag, Jan-Birger Jørgensen.

Jørgensen sier Fiskarlagets intensjon i saken har vært å ha en forebyggende tilnærming til utviklingen, og bidra til at det ble etablert klare skiller for å ta vare på alle båtstørrelsene i fiskeflåten.

Han påpeker at organisasjonen har gått inn for at dersom skott på 21 meter innføres, skal dette ikke ha tilbakevirkende kraft for aktører som har flyttet kvoter fra båter mellom 11-15 meter over på fartøy større enn 21 meter.

Fiskarlaget har også påpekt at de som alt har tilpasset seg på lovlig vis må få opprettholde erverv og kvoter.

Fiskarlaget i 2016

Forslaget fra SV ble fremmet i juni 2016 etter at instruksen fra NFD ble innført fra 1. januar 2016. Kjell Ingebrigtsen sier han som leder i Fiskarlaget er positiv til at Næringskomiteen støtter Fiskarlagets synspunkt i saken.

-Det viser at Næringskomiteen har respekt for vår hovedintensjon som næringsorganisasjon og det tolker jeg som at politikere både kan lytte til råd og gjøre egne vurderinger ut fra en totalvurdering av denne saken. At komiteen anmoder fiskeriministeren om å justere instruksen i tråd med Fiskarlagets ønske er også en anerkjennelse av våre faglige innspill, poengterer Ingebrigtsen.

Bakgrunnsinformasjon i saken: Se Fiskarlagets vedtak og brev fra 4. februar 2016.