Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.09.2014

Krav om sikkerhetsstyringssystem

Ny forskrift over 500 bt

Sjøfartsdirektoratet har fastsatt en ny forskrift som bestemmer at fiskefartøy med bruttotonnasje 500 eller mer skal ha et sertifisert sikkerhetssystem. I tillegg har direktoratet tilpasset den nye forskriften til internasjonale regler for å gjøre den lettere tilgjengelig. Den nye forskriften erstatter en forskrift fra 2008 om sikkerhetsstyringssystemer for norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger.

Saksansvarlig i Fiskarlaget seniorrådgiver Joakim Martinsen sier Fiskarlaget nå skal se nærmere på forskriften og sammenholde den med blant annet vårt eget høringssvar.

Du kan se Fiskarlagets høringssvar og andre innspill i vedlagte link til Sjøfartsdirektoratets omtale av denne saken.

Forskriften ble sendt på høring 1. september 2013 og var på høring i tre måneder. Sjøfartsdirektoratet oversendte de kommenterte høringsinnspillene samlet til uttalelse til Nærings- og handelsdepartementet i brev datert 1. mars. 2014. På bakgrunn av innspillene i høringsprosessen, samt kommentarer fra Nærings- og fiskeridepartementet, har Sjøfartsdirektoratet foreslått enkelte endringer for fiskefartøy i forhold til forslaget som opprinnelig ble sendt på høring. En oversikt over høringsinnspillene med Sjøfartsdirektoratets kommentarer er vedlagt nederst i denne saken.

Sjøfartsdirektoratet melder i et rundskriv at de etter en samlet vurdering av høringsinnspillene fortsatt er av den oppfatning at de positive konsekvensene forslaget innebærer for næringen, i form av bedre kontroll, bedre sjøsikkerhet og mer effektiv drift av fartøyene, må veie tyngre enn de negative konsekvensene.

Den nye forskriften bestemmer altså at fiskefartøy med bruttotonnasje 500 eller mer nå skal ha et sertifisert sikkerhetssystem.

Forskriften erstatter gjeldende forskrift 14. mars 2008 nr. 306 om sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger, heretter omtalt som ISM-forskriften. ISM-forskriften gjennomfører SOLAS kapittel IX, ISM-normen og EØS-forordning 336/2006 i norsk rett. Forordningen utvider virkeområdet for SOLAS kapittel IX og ISM-normen ved at kravene også gjøres gjeldende for visse skip i innenriksfart. Innholdet i gjeldende ISM- forskrift er videreført i forslaget.