Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.01.2021

Kontaktet alle parti

Styret om kvotemeldingen

Norges Fiskarlag har denne uka gjort vedtak om og påpekt en rekke uheldige konsekvenser knyttet til Stortingsvedtaket om kvotemeldingen. Vedtaket er fulgt opp med en henvendelse til alle parti på Stortinget.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har som et ledd i organisasjonens oppfølging av arbeidet med Kvotemeldingen behandlet og diskutert momentene i Stortingets vedtak.

Vedtaket i saken kan i sin helhet leses nedenfor. I tråd med vedtaket er saken fulgt opp med henvendelse til alle de politiske partiene på Stortinget.

Det ble gjort slikt vedtak:

«Landsstyret i Norges Fiskarlag mener at kvotemeldingen og Stortingets behandling av denne, har satt hele fiskerinæringen i en nærmest umulig situasjon hvor viktige rammebetingelser for framtida fremstår som svært uavklarte.

Det beste og viktigste politikerne kan bidra med for å sikre landets viktigste næringer, er trygghet og forutsigbarhet. Situasjonen etter Stortingets behandling av kvotemeldingen bidrar ikke til dette.

Stortingsmeldingen som startet det hele, hadde en hel rekke forslag som ingen hadde bedt om og som stort sett ingen så som løsning på et eneste problem. Landsmøtet i Norges Fiskarlag og en samlet næring avviste hele meldingen – den var ingen løsning – den var det nye problemet.

Det er alvorlig når Stortinget skroter de faste fordelingsnøklene som har tjent næringa i flere tiår. Fordelingsnøklene ga forutsigbarhet og de sikret kystflåtens andeler ved lave kvotenivåer. Landsstyret oppfatter at det ikke er avklart hvordan hjemfall av kvoter i kystflåten skal finne sted. Samtidig fremmes forslag om oppfølging av Stortingets vedtak om overlang til lengste lengde som kriterium for inndeling av kystflåten i Finnmarksmodellen.

Norges Fiskarlag kan ikke akseptere at Stortingets vedtak om overgang til lengste lengde innføres uten at man i tilstrekkelig grad konsekvensutredet hvilken effekt endringen vil ha.

Konsekvensene for kystfartøyene i pelagisk sektor er enda mer uoversiktlige og svært lite utredet.

Flere skipsverft melder om vesentlig redusert interesse for nybygg og større oppgraderinger av fiskebåter. Innovasjon Norge melder om halvering i søknader fra fiskerinæringa til rehabilitering og nybygg.

Dagens situasjon er så uheldig at Norges Fiskarlag vil oppfordre regjeringen og opposisjonspartiene om å sette seg sammen for få iverksatt de nødvendige utredninger før man tar endelig stilling til de omfattende endringene i rammebetingelser som næringa nå er forespeilet.

Landsstyret vil understreke at fiskeriene som framtidsnæring må gis rammevilkår som rydder bort usikkerhet og åpner for å ta de utfordringene og omstillingene som må til for at vi som næring skal kunne ta ut vårt potensial.»

Landsstyret fattet også følgende tilleggsvedtak:

«Norges Fiskarlag kan ikke akseptere at de omforente fordelingsnøklene i næringa ikke videreføres etter Stortingets behandling av kvotemeldingen. 

Stortingets vedtak, hvis det blir stående, får store og uakseptable konsekvenser for både torskesektor og pelagisk sektor.

Norges Fiskarlag vi ta kontakt med alle politiske parti for å begrunne og få omgjort det åpenbart uakseptable med Stortingets overgang til faste kvotenøkler.»