Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.05.2018

Konsesjon på snøkrabbe

Høringssvar

Norges Fiskarlag går for en konsesjonsregulering av deltakelse i fangst etter snøkrabbe. Innspillet er levert som Fiskarlagets høringssvar i saken.

Fiskeridirektoratet har bedt om innspill til forsalget om konsesjonsregulering av deltakelse i fangst av snøkrabbe. Høringen gjelder fastsettelse av en konsesjonsregulering til erstatning for eksisterende regelverk og forvaltningspraksis for fangst av snøkrabbe.

Høringen gjelder ikke en lukking av fiskeriet på nåværende tidspunkt, men dette kan i følge direktoratet vurderes senere.

Tillatelsesgruppen som foreslås vil fungere slik at alle fartøy som oppfyller visse grunnvilkår kan søke om, og få tildelt snøkrabbetillatelse med virkning for ett kålenderår om gangen. En slik ordning vil erstatte gjeldende dispensasjonsordning. Dagens dispensasjonsordning inneholder ingen tidsbegrensing, så innføring av en tidsbegrensing er også nytt i denne sammenheng.

Regelverket om deltakelse i snøkrabbefangsten er blitt til over tid uten at en konkret har vurdert en mer permanent ordning. Høringen her legger derfor opp til at regelverket om deltakelse forenkles og samles i et nytt kapittel i konsesjonsforskriften om en åpen tillatelsesgruppe. Formålet er å gjøre regelverket mer helhetlig og oversiktlig.

Endringene som foreslås er i korte trekk:

  • Innføring av en bestemmelse med en tidsbegrensing på snøkrabbetillatelsen på et kalenderår.
  • En bestemmelse med generelle vilkår for tildeling av snøkrabbetillatelsen. Dette vil gjelde merkeregistrering, krav om egnethet og utrustethet for fangst av snøkrabbe med teiner. Det vil også bli krav om skriftlig søknad for det enkelte år.
  • Vilkårene med hensyn til driftsgrunnlag skal videreføres, men disse skal gjøres gjeldende i forskrifts form.
  • Reglene om krav til driftsgrunnlag og aktivitet i to av de tre forutgående år for fartøy med selfangsttillatelse, hvalfangsttillatelse og reketråltillatelsen vil inntas i en bestemmelse om krav til driftsgrunnlag/særlig vilkår.

Landsstyrets vedtak i høringen: «Åpen tilllatelsesgruppe i fangst etter snøkrabbe»

  1. Norges Fiskarlag går for en konsesjonsregulering av deltakelse i fangst etter snøkrabbe. Dette kan bidra til en opprydding av reguleringsopplegget for snøkabbe
  2. Norges Fiskarlag ber om at det ikke blir satt noen tidsbegrensing på snøkrabbetillatelsen. Hensynet til forutsigbarhet for aktørene i fiskeriet tilsier at tillatelsen gis uten tidsbegrensing.
  3. Norges Fiskarlag forutsetter at forslaget ikke innebærer at fartøy som har deltatt i fisket utestenges, og vi ber om at en eventuell lukking av fiskeriene utredes av departementet.