Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.07.2014

Kompenserer med hyse

Gir noe for manglende EU-adgang

Norges Fiskarlag har fått gjennomslag for at det til en viss grad blir kompensert at Norge hadde manglende adgang til EU-sonen en periode i 2014. Det blir kompensert med hyse, men ikke torsk slik Landsstyret også krevde.

Norges Fiskarlag tilrådde og krevde i et brev til departementet 13. mai at alle konvensjonelle havfiskefartøy, og alle sei- og torsketrålere skulle gis et kvotetillegg på 40 tonn torsk og 35 tonn hyse i 2014.

Bakgrunnen var driftsutfordringer som følge av sent inngått kvoteavtale med EU. Med samme grunn ble det tilrådd at konvensjonelle havfiskefartøy som også har seigarnsrettighet blir gitt en tilleggskompensasjon på 100 tonn torsk i 2014.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå behandlet saken og fungerende avdelingsdirektø Geir Ervik skriver i et svarbrev at:

«Etter en totalvurdering, hvor sannsynlig utvikling i torskefiskeriet må legges vekt på, finner Nærings- og fiskeridepartementet ikke å kunne kompensere med torsk i 2014.

Vi vil likevel gi en begrenset kvote hyse til fartøy i de berøte gruppene som Norges Fiskarlag har fremmet krav om.

Hvert fartøy med torsketrål- eller seitråltillatelse, og konvensjonelle havfiskefartøy, er derfor tildelt en kvote på 20 tonn hyse i 2014.»