Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.09.2021

Klare lov-krav

Havressursloven

Fiskarlaget har fremmet klare krav til endring av praksis i administrativ inndragning i Havressursloven. Blant annet kreves det at kvoten må kunne fiskes på nytt uavhengig av kvoteår.

Fiskarlaget har i flere år stilt spørsmål ved lovligheten av inndragningsvedtak i flere typer saker. Vi har fått utarbeidet en betenkning fra professor Jon Petter Rui om administrativ inndragning hvor han stiller flere spørsmål ved dagens praktisering av § 54 i havressursloven.

Derfor er vi i vår uttalelse klar på at dagens hjemmel har et snevrere anvendelsesområde enn det som myndighetene har lagt til grunn i sin praktisering av § 54 i havressursloven. En fisker som fisker innenfor sin kvote, har ikke oppnådd noen berikelse selv om han bryter en regel om hvordan fisket skal utøves. Inndragning i et slikt tilfelle vil være straff etter den europeiske menneskerettskonvensjonen og skal ikke skje.

Fiskeridirektoratets begrunnelse for at inndragning av fangst ikke er en straffereaksjon, er blant annet at fisker kan fiske kvoten på nytt innenfor det tidsrom som kvoten gjelder for. I de aller fleste saker er dette ikke praktisk mulig. For det første opplyser direktoratet ikke om denne muligheten. Det har derfor vært ukjent for fiskerne. For det annet har saksbehandlingstiden i direktoratet ofte vært så lang, at når endelig vedtak foreligger, kan kvoten ikke fiskes da den ligger utenfor det aktuelle kvoteår. Fiskarlaget krever derfor at kvoten må kunne fiskes på nytt uavhengig av kvoteår.

Les hele vårt svar til høringen i det vedlagte brevet.