Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.06.2022

Justering på reker

I tråd med innspill

Maksimalkvoten i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i periode 2 økes til 20 tonn, mens maksimalkvoten i periode 3 settes til 18 tonn. Justeringen er helt i tråd med Fiskarlagets innspill.

Fiskeridirektøren varsler onsdag at maksimalkvoten er økt i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i andre og tredje periode 2022.   

Periodekvoten for periode 1. 2. og 3. fastsettes til henholdsvis 1 387 tonn, 1 560 tonn og 1 560 tonn, og maksimalkvotene til henholdsvis 20 og 18 tonn for de to periodene.

Norges Fiskarlag spilte sist uke inn følgende tilbakemelding til direktoratet knyttet til maksimalkvoter i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2022:

«Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 1. juni 2022 behandlet forslaget fra Fiskeridirektoratet vedrørende maksimalkvoter etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2022, og fattet følgende vedtak:

Norges Fiskarlag viser til at Norge og EU har avtalt endelig TAC for reker i Nordsjøen og Skagerrak 20.mai 2022. TAC ble fastsatt til 7 712 tonn, i tråd med ICES råd og gjeldene forvaltningsplan.

Dette innebærer at den endelige norske totalkvoten blir 2 515 tonn i Skagerrak og 2 314 tonn i Nordsjøen. Etter overføring til tredjeland fra Nordsjøkvoten (200 tonn (EU) + 123 tonn (EU – Sverige)) står det totalt 4 507 tonn til disposisjon for norske fartøy i 2022.

Fiskarlaget viser til at Fiskeridirektoratet i e-post av 27.5.2022 har invitert å fremme forslag til justeringer av rekekvotene for andre og tredje periode som følge av avklaring av endelig rekekvote for 2022, og direktoratet skisserer et kvotenivå på 15 tonn for begge de to periodene.

Norges Fiskarlag mener det er grunnlag for å sette kvotene noe høyere enn det direktoratet skisserer, og anbefaler at maksimalkvotene for 2. og 3. periode justeres og settes som følger:

2. periode: 20 tonn

3. periode: 18 tonn.»