Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.05.2014

Innspill om kvotefleksibilitet

Landsstyrevedtak

Norges Fiskarlag mener det i løpet 2014 bø legges til rette for at prosessen med hensyn til kvoteavregning og kvoteavtaler kommer så langt at det blir mulig å etablere kvotefleksibilitet i torskesektoren fra og med 2015.

Dette innspillet til myndighetene er nå oversendt.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet spøsmål om endring av kvoteåret, såkalt kvoteflekisbilitet,-på sitt møte 12.-og 13. mai.

Landsstyret gjorde følgende vedtak i saken:

«Norges Fiskarlag viser til Fiskarlagets tidligere vedtak og uttalelser knyttet til spøsmålet om å endre kvoteåret og kvotefleksibilitet på gruppenivå og fartøynivå.

Norges Fiskarlag er informert om at det også hos myndighetene nå arbeides for å få til en prosess mot etablering av både kvotefleksibilitet og endring av kvoteår der dette er naturlig å endre.

Norges Fiskarlag mener det i løpet 2014 bø legges til rette for at prosessen med hensyn til kvoteavregning og kvoteavtaler kommer så langt at det blir mulig å etablere kvotefleksibilitet i torskesektoren fra og med 2015. Dette arbeidet bø inkludere en nær dialog mellom næring og myndighet.

Norges Fiskarlag kan ikke se at en endring av kvoteåret, spesielt innenfor torskesektoren, vil føe til at man oppnår ønskede effekter om et jevnere landingsmønster over året. Dette skyldes bl.a. vandringsmønster og tilgjengelighet for relevante bestander, samt gjeldende kvotefordeling mellom de ulike delene av flåten. På dette grunnlag går Norges Fiskarlag imot å endre kvoteåret.»