fbpx
Skriv ut
06.11.2018 11:35
Ikke i mål
Årets tariff
Ikke i mål
Leder i Mannskapsseksjonens hovedforhandlingsutvalg Jan Petter Børresen.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

I og med at flere krav var i motstrid til hverandre, ble forhandlingene intense, men konstruktive. Dette skriver Mannskapsseksjonen i Fiskarlaget i sin oppsummering om seksjonenes tarifforhandlinger.

Begge parter hadde fremmet krav som var utfordrende for motparten, skriver Mannskapsseksjonen i en orientering om status etter forhandlingene med Båteierseksjonen.

De viktigste punktene man ble enige om å endre, er følgende:

 • Timesatsene for ekstraarbeid etter § 3 ble differensiert mellom verkstedarbeid og annet arbeid og økt mer enn konsumprisindeksen.
 • Det ble foretatt presiseringer av hva som faller inn under driftsdøgn i forbindelsen med planlagte verkstedsopphold og ved uforutsett driftsstans.
 • Ved oppgjør for frosset råstoff kan rederiet holde tilbake inntil 10 % av salgssummen i inntil 3 måneder fra salgsdato for å kunne møte et eventuelt krav om reklamasjon.
 • Presisering av hva som er normalt forbruk av kjølemedier og hydraulolje.
 • Oppgjørsavtalene § 11 skal gjelde for Trålfiske etter kvitlaks/vassild
 • Oppgjørsavtalene § 12 skal gjelde for Trålfiske etter bunnfisk
 • Tabellen for Oppgjørsavtalene § 12 er utvidet i forhold til færre mann om bord, samt at tabellen er forlenget nedover slik at den differensierer mer mellom de mindre båtene.
 • Tariffen for leppefiske er videreutviklet ved tabellen har forlenget nedover differensierer mer mellom de mindre båtene. Samtidig er overskriften presisert til at tabellen i Oppgjørsavtalene § 19 gjelder Teinefiske etter bunnfisk herunder leppefisk.
 • Løpetiden for strukturtrekk skal følge strukturkvotens løpetid.

 

I tillegg ble man blant annet enig om:

 • Implementere nye krav om arbeids- og hviletid når Sjøfartsdirektoratet er ferdig med sin gjennomgang av dette regelverket.
 • Arbeide med å innhente mer kunnskap om regelverk og økonomiske sider ved «Loss of License»-forsikring.
 • Partene skal sette ned et utvalg til å se nærmere på bestemmelsene om lønns- og arbeidsforhold for lærlinger.

 

De viktigste punktene man ikke kom til enighet om, var:

 • Ny bestemmelse om fordeling av inntekter av oppdrag der båten ikke benytter redskap om bord.
 • Innføring av et tak for utgifter til leie erstatningsfartøy ved havari, forlis og nybyggingsordning, samt utgifter til fiske av skole- og forskningskvoter og fiske iht. Slumpfiskeordningen.
 • Forslag om at utgifter til sløying er en mannskapskostnad
 • Generell oppjustering av mannskapets andel i alle tariffer.
 • Oppjustering av mannskapets andel i tariffen for industritrål.
 • Justering av lengdeinndelingen i snurrevadtariffen.
 • Overgang fra lengde og kubikk som mål for båtstørrelse til kun å se på kubikk i alle tabeller.
 • Økt strukturtrekk etter Oppgjørsavtalene § 21 hvor båten er strukturert med mer enn 100 %.
 • Høyere økning i hyresatsene enn det som følger av konsumprisindeksen
 • Innføring av ansiennitetsstige i skipperhyren på fartøy over 24 meter.
 • Rederiene dekker nødvendige vedlikeholdskurs av sertifikater for mannskapet.

De forhold partene er enige om å endre, vil bli en del av Fiskerioverenskomsten fra 1.1.2019.

De forhold partene ikke har kommet til enighet, er pr. nå uavklart. I forhold til hvert enkelt av disse kravene, vurderer nå hver av partene om man ønsker å bringe dem inn til megling og/eller voldgiftsbehandling.

En eventuell megling betyr at Frostating lagmannsrett stiller med en meglingsmann som prøver å få partene til å komme frem til en omforent løsning på utfordringer man ikke har kommet til mål med på egenhånd. En voldgiftsbehandling vil si at det oppnevnes 5 dommere som skal avgjøre de uavklarte spørsmål som partene vil ha avgjort. Voldgiftsbehandling er seksjonenes måte å avklare grunnleggende uenigheter som må få en avgjørelse. Voldgiftsinstituttet medfører at seksjonene ikke benytter streik og lockout som verktøy i forbindelse med tarifforhandlingene.

I forhold til videre fremdrift, regner man partene i løpet av denne måneden har avklart om det er ønske om å fremme noen av kravene for megling eller voldgift. Dersom noen av endringskravene bringes inn for megling eller voldgift, vil man prøve å ha en avgjørelse ferdig før de nye tariffene trer i kraft fra årsskiftet.

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.