Fiskarlaget Nyheter

Skriv ut
15.03.2017 10:10
Har fremtidstro
Positive fiskere
Har fremtidstro
Rekrutteringa til næringa er god, ifølge rapporten.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Flertallet av norske fiskebåteiere tror det økonomiske resultatet fra virksomheten vil bli bedre de kommende fem år, og både mannskap og båteiere er enige om at de vil anbefale fiskeri som levevei for andre. Fiskerinæringa har heller ikke et rekrutteringsproblem, viser rapport.

Rapporten om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske er utarbeidet av Norges fiskerihøgskole, Sintef Ocean og Norsk senter for bygdeforskning.

Det er gjort en telefonundersøkelse blant 1 500 fiskere og fiskebåteiere fra 2015. Undersøkelsen er en gjentakelse av en undersøkelse fra 2007.

Det generelle bildet er at få båteiere rapporterer om rekrutteringsproblemer, men det er verdt å merke seg at mens det i 2007 var deler av havfiskeflåten som oppga at de hadde rekrutterings-problemer, så er det kystfiskeflåten som i størst grad nevner dette i 2015, heter det i rapporten. Framtidstroen er imidlertid stor blant alle flåtegrupper.

Bred rekruttering
I likhet med den forrige undersøkelsen fra 2007 så viser også undersøkelsen fra 2015 at rekrutteringa til fiskerinæringa fortsatt i stor grad skjer ved nettverksrekruttering gjennom familie, lokalsamfunn og yrkesnettverk.

Sjøl om inntekt og inntjening er viktige forhold i fiskerinæringa, har fortsatt sosiokulturelle faktorer stor betydning i fiskeriene. Følgelig er nettverksbasert rekruttering ikke erstattet av markedsmekanismer i forhold til etterspørsel etter arbeidskraft.

Også utenlandske fiskere rekrutteres gjennom nettverk, men funnene i rapporten antyder ikke at andelen utenlandsk arbeidskraft i fiskeflåten vil øke i årene framover. Andelen båteiere som oppgir å ha rekruttert utenlandsk mannskap er litt lavere i 2015 enn i 2007.

Det er heller ikke noen økning i de som sier at det er svært sannsynlig at de vil rekruttere utenlandske fiskere i årene som kommer.

Rapporten gir også et innblikk i fiskernes holdninger til fiskeripolitikk, klimaendringer og fiskerienes tilknytning til lokalsamfunn.
Undersøkelsen viser at det fortsatt er variasjon og mangfold i fiskerinæringa.

En rekrutterings- og sysselsettingspolitikk for fiskerinæringa må ta hensyn til mangfoldet og at utfordringene i framtida kan være forskjellige fra i dag. Det sterke innslaget av nettverksrekruttering indikerer også at tiltakene ikke bare bør være rettet mot individene, men at de også bør orientere seg mot å sikre at fiskerimiljøene, uansett hvilken form de vil ha i framtida, fortsetter å eksistere som interesseskapende og lærende miljøer.

Om rapporten

  • Tittel: Mellom marked og nettverk II: Om fiskerirekruttering og sysselsettingssystemer i fiske.
  • Forfattere: Signe A. Sønvisen, Jahn Petter Johnsen og Jostein Vik

Rapporten er en del av forskningsprosjektet: Recruit - Recruitment as a condition for value creation - impacts of fisheries restructuring and internationalization on fisheries employment networks. Prosjektet er finansiert av programmet Havet og kysten i Norges forskningsråd.

Prosjektet er en videreføring av prosjektet Networks or Markets? Recruitment challenges in future fisheries and marine industries som var finansiert av Norges forskingsråd i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges fiskerihøgskole, Sintef Ocean og Norsk senter for bygdeforskning. Professor Jahn Petter Johnsen ved Norges fiskerihøgskole er prosjektleder, og seniorforsker Signe A. Sønvisen fra Sintef Ocean og seniorforsker Jostein Vik fra Bygdeforskning er medarbeidere i prosjektet.