Om Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag
– fag-og næringsorganisasjon for norske yrkesfiskere.
Norges Fiskarlag

Norges Fiskarlag organiserer enefiskere, lottakere og fiskebåtredere, og er således en forening både for det man i andre næringer ville kalle arbeidstakere og arbeidsgivere, såvel som enkeltmannsforetak. I Norge anses alle fiskere som personlig næringsdrivende, noe som har følger både når det gjelder skatt og velferdsordninger.

  • Norges Fiskarlag er også egen tarifforganisasjon, der Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen representerer forhandlingspartene.
  • Fiskebåt (tidl. Fiskebåtrederens Forbund) har tariffavtale med Norsk Sjømannsforbund. Det medfører at fiskerne på norske trålere og i ringnotflåten i mindre grad enn andre fiskere er medlemmer i Norges Fiskarlag.
  • Norges Fiskarlag bygger på lokale fiskarlag som er samlet i regionale fiskarlag, med drøyt 150 lokallag og to gruppeorganisasjoner. Regionlagene er igjen med i henholdsvis Samarbeidsrådet Nord og Samarbeidsrådet Sør. Samarbeidsrådene har koordinerende funksjoner.

Landsmøtet er Fiskarlagets høyeste organ, og her har regionlagene 75 % av utsendingene og Fiskebåt 25 %. Leder i Norges Fiskarlag er Kjell Ingebrigtsen. Han ble valgt til ny leder, og etterfulgte Reidar Nilsen, under Landsmøtet som ble holdt 13.–15. november 2013.

I landsmøteperioden er Landsstyret Fiskarlagets høyeste organ. Landsstyret består av 14 medlemmer, og samles vanligvis fire ganger i året, men kan også ha ekstraordinære telefonmøter. Landsstyret kan også samles ekstraordinært når situasjonen tilsier det.

Les om Fiskarlagets historie her