Medlemsfordeler

24.09.2015 12:05
Jusbistand med milliongevinst
Medlemsfordel
Jusbistand med milliongevinst
Jurist Bjørn Kvello oppdaterte nylig Landsstyret om status innen jusområdet og omtalte jusbistanden som en av Fiskarlagets viktigste medlemsfordeler.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlags juridiske bistand til medlemmer har bare de siste månedene resultert i reduksjon og bortfall av krav, samt ført til utbetalinger tilsvarende flere millioner kroner. Det er nå om lag 120 løpende saker det gis bistand i.

Tilbudet til medlemmer i Norges Fiskarlag består i gratis juridisk rådgivning i alle saker.

– Den juridiske rådgivingen består oftest i en gjennomgang av sakens dokumenter og en anbefaling, eventuelt at vi påtar oss å skrive et brev, forklarer senior­rådgiver og jurist Bjørn Kvello.

Kvello orienterte nylig Lands­styret om status på løpende saker og hvilke saksområder som er sterkest representert i det arbeidet som han selv og advokat Ståle Hellesø gjør for medlemmene.

 

Om ordningen

Bistand utover rådgivning eller parts­representasjon i saker mot andre parter enn fiskerimyndighetene er ikke gratis. Dersom advokat Ståle Hellesø har kapasitet og nødvendig kompetanse på det saken gjelder, tar han oppdrag som blir salærberegnet etter den offentlige salærsatsen, kr. 970,- pr. time.

Hovedformålet med medlemstilbudet er å tilby medlemmene gratis juridisk rådgivning slik at de raskt kan avklare sine rettslige muligheter i den enkelte saken. I tillegg er Fiskarlaget i stand til å gi kompetent og billig advokatbistand på de kjerneområdene som er sentrale for fiskere.

 

Mest mot forvaltningen

I orienteringen til Landsstyret fortalte Bjørn Kvello at hovedtyngden av henvendelsene gjelder saker fra fiskeri­myndig­hetene, med administrative vedtak og straffesaker. De tre andre hovedtyper av saker er forsikringssaker, erstatningssaker og reklamasjonssaker.

Av de 120 løpende sakene de to juristene har inne, så er om lag 80 av disse mot fiskerimyndighetene.

 

Millionbistand

– Der hvor vi har bistått medlemmer med partsrepresentasjon, spesielt i gebyr- og straffesaker, har vi bidratt til at våre medlemmer har sluppet gebyrer og bøter for omlag 1,7 millioner kroner i år, sier Kvello.

I alt handler dette om resultater fra om lag 25 saker. Samtidig er det totalt 11 uavklarte straffesaker hvor Fiskarlaget har gitt innsigelser på forelegg. Her utgjør de samlede kravene et totalbeløp på vel en million kroner.

Bjørn Kvello fortalte til Landsstyret at det i forsikringssaker er gitt bistand som har medført utbetalinger på i overkant av to millioner kroner.

– I erstatningssaker har vi bidratt til at medlemmer har fått utbetalt erstatning med beløp på om lag 800 000 korner, samt at det i disse sakene er reduserte krav på om lag 1,6 millioner kroner.

 

Overtredelsessaker

En sakstype som er en gjenganger er saker der fiskerimyndighetene gir reaksjoner mot overtredelser av fiskeriregelverket. Det var i 2012 at fiskerimyndighetene ble gitt mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved overtredelse av havressurslova, ved siden av anmeldelse, i mindre alvorlige saker.

En konkret problemstilling de juridiske saksbehandlerne ofte møter er at det er gjort feilestimering av fangst, eller under- eller overrapportering av kvantum i fangstdagboka. Et vilkår for å ilegge gebyr er at skipper kan bebreides for det som har skjedd, i tillegg til at det faktisk er overtredelse av den gjeldende forskriften.

– Direktoratet synes som regel å legge til grunn at skipper er å bebreide uansett hvilke tiltak han har gjort for å foreta en forsvarlig taksering. Direktoratet konstaterer at dersom avviket er av en viss størrelse, i alle fall over 10 prosent, har skipper opptrådt uaktsomt sjøl om skipper har fulgt etablerte rutiner for taksering, forklarte Kvello.

– Vi har i en rekke saker anført at det ikke kan konstateres uaktsomhet hos skipper sjøl om det foreligger et avvik av en viss størrelse. Etter vår oppfatning er det avgjørende om skipper har etablert og fulgt rutiner for taksering. Dersom han har det, kan han ikke være å bebreide.

Bjørn Kvello sier han og Ståle Hellesø i noen grad har fått gjennomslag for de synspunktene i førsteinstans (regionkontor), men at det så langt ennå ikke har skjedd i noen klagesak for direktoratet sentralt.

 

Ønsker samarbeid

– For øvrig bør det etableres et samarbeid med fiskerimyndighetene slik at man kan bli enige om hvilke rutiner som må eller bør følges for at skipper kan anses for å ha opptrådt aktsomt. I alle tilfeller vil vi følge opp dette spørsmålet i forbindelse med løpende evaluering av gebyrord­ningen, understreker juristen, som for øvrig selv har bakgrunn både som advo­kat, politijurist og fra domstolen, samt fra ulike deler av forvaltningen.