Landsmoetet 2017

Landsmøtet

02.11.2017 12:55
Ny modell vedtatt
Landsmøtet
Ny modell vedtatt
Fra landsmøtesalen
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Landsmøtet i Norges Fiskarlag har vedtatt at organisasjonen skal organiseres i en ny modell med tre medlemslag, mot dagens tilsammen ni medlemslag og gruppeorganisasjoner.

I vedtaket heter det blant annet at Landsmøtet konstaterer at det er grunnlag for en ny organisasjonsmodell i Norges Fiskarlag hvor det blir tre medlemslag. Disse er Sør-Norges Fiskarlag, Nord-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Landsmøtet har nå gitt Landsstyret i oppdrag å gå videre med denne prosessen basert på den skissen som foreligger.

Det er Landsmøtets forutsetning at alle elementer i ny organisasjonsmodell skal være ferdig utredet og implementert i medlemslagene før neste Landsmøte og at ny organisasjonsmodell skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Endelig vedtak om ny organisasjonsmodell skal fattes på Landsmøtet i 2019.

Landsmøtet understreker i sitt vedtak at de prinsipper som Landsmøtet trekker opp for denne prosessen ikke kan gjøres gjenstand for nye forhandlinger eller tilpasninger.

Det skal nå også utarbeides en ny finansieringsmodell for Norges Fiskarlag. Landsmøtet sier at denne i den utstrekning det er mulig, må legge til rette for at det skal være likt avgiftsnivå i de forskjellige delene av organisasjonen.

Organisasjonsprosessen har gjort det klart at det må en betydelige forenklinger til i lokallagenes funksjon og virkemåte for at dette skal fungere også i framtida. Landsstyret vil utpeke en egen arbeidsgruppe som utreder dette.

Les hele vedtaket her: