Landsmoetet 2017

Landsmøtet

01.11.2017 12:15
Lager avfallsplakat
Sak 5: Rent hav
Lager avfallsplakat
Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre innleder til miljøsaken sammen med Geir Ove Ystmark fra Sjømat Norge.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag lager en egen avfallsplakat til oppslag i fartøy som ett tiltak for økt bevissthet om- og reduksjon av marint avfall. -Vi må vise at vi tar vår del av ansvaret og gå foran, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Sak 5 på Landsmøtet «Rent hav, vårt fortrinn og felles ansvar» innledes ved Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og administrerende direktør i Sjømat Norge Geir Ove Ystmark.

Stort ansvar

Fiskerinæringas viktigste oppdrag er å sikre sunn sjømat til en voksende verdensbefolkning, slås det fast i Fiskarlagets egen innledning til landsmøtesaken.

Fiskarlaget har i lang tid hatt et aktivt engasjement knyttet til marint avfall. Som et ledd i dette arbeidet har vi i fellesskap med fiskeriorganisasjoner på Island og i Nordvest-Russland, signert en felles erklæring mot marint avfall hvor organisasjonenes syn på avfall og avfallshåndtering blir presentert.

Du kan lese hele dette dokumentet i vedlegg 1 (under).

Fartøyplakat

Fiskarlaget arbeider på flere fronter med marint avfall og som en synliggjøring og påminnelse om det store ansvaret vi har i forvaltningen av havet foreslås det å utarbeide et oppslag som skal henge om bord i alle medlemsfartøy - med følgende tekst:

Slik reduserer du marint avfall:

- Meld fra om tapt redskap til kystvakta

- Bring alt avfall til land

Tiltak

Norges Fiskarlag ønsker å bidra til et renere hav, og ber om at følgende tiltak settes i verk:

- Sikre trygg sjømat gjennom bedre forebygging av utslipp av miljøgifter

- Beskytte nøkkelområder for produksjon og høsting av sjømat. Ikke minst må Møreblokkene og LoVeSe gis varig vern mot oljeboring

- Legemidler mot lakselus må brukes på en måte som ikke påvirker miljø og fiskeri negativt

- Gjennomføre en revisjon/evaluering av miljøforvaltningen. Dette for å sikre at forurensningsloven ivaretar hensynet til havmiljø, sjømattrygghet og norske fiskerier, i samsvar med Stortingets forutsetninger

- Sikre en velfungerende avfallshåndtering i havnene

- Etablere gode retur- og produsentansvarsordninger for utrangert fiskeutstyr og annet avfall

- Legge bedre til rette for opprydding og avfallshåndtering i sjøen og i strandsonen

- Framskaffe bedre kunnskap om hvordan vi best kan ivareta det marine miljøet, og ta denne kunnskapen i aktiv bruk

- Ta et globalt lederskap i arbeidet for å sikre «havets helse», bl.a. gjennom å ta initiativ til en internasjonal bindende avtale mot marin forsøpling

Vedlegg: