Landsmoetet 2017

Landsmøtet

18.11.2015 16:10
Nikitins hilsen
Landsmøtet 2015
Nikitins hilsen
Vasilij Nikitin sammen med tolk Elena Almås.
Forto: Jan-Erik Indrestrand

Vasilij Nikitin holdt hilsningstale til Landsmøtet på vegne av de utenlandske fiskeriorganisasjonene. Han er  administrativ leder av Fiskeindustriunionen i Nord, som er en av Fiskarlagets samarbeidsorganisasjoner i Murmansk.

«Ærede fru Aspaker, ærede kolleger!

Først ønsker jeg å takke for at den russiske delegasjonen ble invitert til å delta på Norges Fiskarlag sitt 46. Landsmøte. Våre mangetallige møter, seminarer, utstillinger og muligheter til å få informasjon om situasjonen direkte av kolleger, vitner om høy gjensidig tillit, og er med på å bekrefte at fiske i samme fangsområder krever ytterst koordinerte handlinger.

Her vil jeg henvise til den felles rapporten ”Felles hav, felles utfordringer” som nylig ble ferdigstilt. Denne rapporten gjorde det mulig å sammenligne arbeidsvilkår til norske og russiske fiskere samt identifisere felles problemer som fortsatt er uløst. Blant disse problemene mener vi er behovet for å aktivisere arbeidet med utarbeidelsen av felles reguleringstiltak over hele området hvor reglene til Den norsk-russiske blandede fiskerikommisjon er gjeldende, instrukser for Kystvaktens kontrollprosedyrer av fartøy under fiske, utarbeidelse og gjennomføring av felles omregningsfaktorer for alle fiskeprodukter.

Vi mener at dette er nødvendig for at skippere eller vanlige fiskere skal ha klare instrukser om hvordan drive fiske i våre lands soner, i området rundt Svalbard, samt andre fangstområder. Uten det ovennevnte vil vi sette vårt mannskap i en vanskelig situasjon når de feiler i å ta hensyn til noe i fiskerilovgivningen som stadig endres.

Vi synes at fiskerne i våre land bør være mer aktive når det gjelder å påvirke beslutninger som gjelder fiskeri, lete etter måter for å bevare bærekraftig fiske, og gi forslag om hvordan man kan overvinne negative hindringer. For eksempel fangst av pattedyr i Barentshavet.

Våre fiskere registrerer stadig økende påvirkning på fiskebestander fra sel og nå også fra hval. Det er nå åpenbart for alle at en må begynne å fangste på disse artene. Ellers vil det det være vanskelig å beholde det biologiske mangfoldet i Barentshavet på et bærekraftig nivå. Sannsynligvis har tiden kommet for å ta denne samtalen på et litt høyere nivå i våre land, nemlig regjeringsnivå, og fatte en felles fornuftig beslutning om fangst og hvordan gjennomføre den.

Vi bør komme til samme beslutning også når det gjelder det å vurdere og utarbeide forslag til fordeling av reke- og krabbefiske i Barentshavet og ikke lage problemer for trålfiske og teinefiske.

Norske og russiske fiskere gjennomfører store deler av fiske i områder som er underlagt internasjonale avtaler og overenskomster. Vi har allerede fremmet et forslag å om å gjennomføre et fellesmøte og utarbeide forslag om samarbeid mellom fiskeriorganisasjonene i Island, Russland og Norge.

Vi har også nylig støttet opp under ideen om å opprette et område med ”fri havn” på Færøyene for å bringe fangstområder og landingsmuligheter nærmere hverandre, gjennomføre reparasjoner samt bytte av mannskapet på russiske fartøy. Alt dette bør forenkle fiskernes arbeid og hjelpe dem i å oppnå de beste resultatene, noe som i sin tur vil øke inntektene til våre lands budsjetter.

Dette er fjerde gangen jeg holder hilsningstale under Norges Fiskarlags Landsmøte. Og det er slik at i løpet av alle disse årene har vi hatt bærekraftig fiske i Barentshavet. La det fortsette på den måte videre. Men uansett fangstsituasjon arbeider fiskerne under ekstreme forhold på havet og den oppfiskede fisken koster mye krefter.

Derfor ønsker jeg norske fiskerne fra hele mitt hjerte en stabil fangst, fiskelykke, alt vel og helse til alle kjære og nærmeste. Vi ønsker også Landsmøtet lykke til fordel for utviklingen av fiskerinæringen og Kongeriket Norge!»