18.03.2016 10:45
Ber om rekemøte
Saken om aktsomhetsområder i sør
Ber om rekemøte
Fiskarlaget ber om møte så snart som mulig etter påske for å drøfte rekeforvaltningen i sør.
Foto: Kari B. Andresen

Norges Fiskarlag har fredag bedt Fiskeridirektoratet om å holde et møte knyttet til rekeforvaltningen sør for Stad etter innføringen av to aktsomhetsområder i fisket. Rekemøtet bes holdt så snart som mulig etter påske med bredt sammensatt deltagelse.

REGULERING AV FISKET ETTER REKER SØR FOR 62° N I NORDSJØEN OG SKAGERRAK - stengte områder mv

Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgsmøtet 18. mars 2016 drøftet reguleringen av fisket etter reker sør for 62° N og situasjonen med stengte områder mv. og fattet følgende vedtak:

««Norges Fiskarlag viser til at Kystvakten nå har etablert to aktsomhetsområder i Nordsjøen på Eigersundbanken på grunn av innblanding av undermåls reker i fangstene. Dette har nå ført til at rekefisket i dette området blir betydelig hindret.

Fiskarlaget viser til at organisasjonen har arbeidet konstruktivt sammen med myndighetene for å bedre rekeforvaltningen i dette området, herunder få utviklet seleksjonsinnretninger som sorterer ut undermåls reke, samt innføring av RTC-områder dersom nødvendig. Fiskarlaget var imidlertid imot å øke minstemålet for reker fra 6 cm til 7 cm, da et slikt skritt ville innebære betydelig økt risiko for stengte områder, samt at reke av denne størrelsen har markedsverdi. Fiskarlagets krav om å avvente minstemålsøkning ble imidlertid ikke imøtekommet av myndighetene. Fiskarlaget ønsket en konsekvensvurdering av et nytt forvaltningsregime før dette ble innført, jfr. landsmøtevedtak 6/15.

Norges Fiskarlag mener det er nødvendig at Kystvakten og Fiskeridirektoratet samordner sine virkemidler knyttet til stengninger av felt grunnet innblanding av småreke. Fiskarlaget har fått forsikringer fra myndighetene om at innføringen av de nye tiltakene i rekefisket skal fases inn med forsiktighet slik at en ikke får en situasjon med stengninger av store områder. Rekefiskerne opplever imidlertid at Kystvaktens framtreden, gjennom etablering av flere aktsomhetsområder, å ikke være i samsvar med en forsiktig innfasing av et nytt forvaltningsregime for reker i dette området. Også ulikhetene i innblandingsregler for undermålsfisk/reke mellom Nordsjøen og Skagerrak er uheldig og bør snarest samordnes.

Norges Fiskarlag mener ut fra forannevnte at det er påkrevd å avholde et møte for å klargjøre flere forhold rundt rekefisket/rekeforvaltningen i Skagerrak og Nordsjøen, og anmoder derfor Fiskeridirektoratet om å innkalle til et slikt møte så snart som praktisk mulig etter påske. Kystvakten, salgslag og kjøpere/produsenter må også være representert på dette møtet. Fiskarlaget mener at det er viktig å opprettholde en konstruktiv dialog i denne prosessen.

Fiskarlaget er også kjent med at ICES trolig vil presentere et revidert kvoteråd for reke for 2016, basert på resultater fra en benchmark i januar d.å. samt toktinformasjon fra i vinter. Fiskarlaget finner dette både svært urovekkende og overrraskende og vil komme tilbake til saken så snart en kjenner innholdet i det reviderte kvoterådet.»