18.03.2016 10:30
Tilrår redusert overegulering
Torsk for lukket gruppe under 11 meter
Tilrår redusert overegulering
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Basert på tilbakemeldinger fra medlemslag finner Norges Fiskarlag etter en totalvurdering å tilrå at overreguleringen i torskefisket nord for Stad reduseres fra 50% til 25% med virkning fra mandag 21. mars for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter i lukket gruppe.

REGULERING AV FISKET ETTER TORSK NORD FOR 62° N - spørsmål om reduksjon av maksimalkvotene for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter i lukket gruppe

Norges Fiskarlag har i arbeidsutvalgsmøte 18. mars 2016 drøftet spørsmålet om reduksjon av maksimalkvotene for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter i lukket gruppe, og fattet følgende vedtak:

««Norges Fiskarlag viser til mottatt e-post fra Fiskeridirektoratet av 15. mars 2016 hvor det vises til fisketakt og utvikling i fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy med hjemmelslengde under 11 meter i lukket gruppe. Ukestatistikk pr. uke 10 viser at det gjenstår om lag 18 500 tonn torsk av årets gruppekvote, etter at det er tatt hensyn til (fratrukket) gruppens fiske på 2016-kvoten i 2015. Årets restkvote utgjør halvparten av det kvantumet gruppen hadde til rest i 2015 på samme tid.

Fiskeridirektoratet opplyser at av 1 183 fartøy med hjemmelslengde i under 11 meter i lukket har ca. 250 fartøy nådd sitt kvotetak (maksimalkvote), mens ca. 400 fartøy har fisket 50 % av maksimalkvoten og ca. 250 fartøy har ennå ikke startet fisket.

Det er fortsatt svært god tilgjengelighet, noe som gir en høy fisketakt innen gruppen. Fartøyene har maksimalkvoter som er overregulert med 50 %. I ovennevnte e-post angir Fiskeridirektoratet effektene på maksimalkvotene ved å halvere overreguleringen (25% og 12,5%). Et fortsatt fiske på gjeldende maksimalkvoter vil etter all sannsynlighet føre til en stopp om noen uker, og deretter et fortsatt fiske basert på de garanterte kvotene. Et alternativ til en stopp er allerede nå å redusere overreguleringen av maksimalkvotene.

På grunnlag av tilbakemeldinger fra medlemslag finner Norges Fiskarlag etter en totalvurdering å tilrå at overreguleringen reduseres fra 50% til 25% med virkning fra mandag 21. mars d.å. Kvoteutnyttelsen i gruppen under 11 meter har vist seg vanskelig å forutse, men graden av kvoteutnyttelse har vært økende, noe som både skyldes god tilgjengelighet, lite værhindring, mer effektive fartøy og økt innslag av samfiske. Fiskarlaget finner det imidlertid beklagelig å måtte gå til et slikt skritt så tidlig på året, men anser de fordelingsmessige effektene av en slik løsning bedre enn om en avventer til en stopp og overgang til garanterte kvoter.

Norges Fiskarlag vil vise til at det er først 2. mai 2016 at det åpnes for å kunne kombinere direkte fiske etter torsk av egen kvote med ferskfiskbonusen. Denne ordningen gjør at fartøy som starter fisket sitt senere og som fisker i nord, kan hente noe av den reduserte overreguleringen inn gjennom ferskfiskbonusordningen.

Norges Fiskarlag krever at ferskfiskbonusordningen åpnes med virkning fra 11. april slik som tidligere foreslått av Landsstyret. Dette vil gi fartøy som tradisjonelt ikke fisker på Finnmarkskysten mulighet til å kompensere noe på den reduksjonen som må gjennomføres nå.»