17.03.2016 15:10
– Mye bra fra Næringskomiteen
Fiskarlaget om sjømatinnstillingen
– Mye bra fra Næringskomiteen
Næringskomiteen avga sin innstilling torsdag. Saken behandles av Stortinget 5. april.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Næringskomiteen la torsdag frem sin innstilling om en konkurransekraftig sjømatindustri. Komiteen ber Stortinget legge til rette for at næringen kan gjennomføre ønskede omstillinger og innovasjoner.

Norges Fiskarlag konstaterer at det er bred politisk enighet om de viktigste elementene i norsk fiskeripolitikk etter at Næringskomiteen torsdag kom med sin innstilling om en konkurransekraftig sjømatindustri (Meld. St. 10 (2015–2016).

– Det er gledelig at komiteen ber Stortinget slutte opp om betydningen av å sette av nok ressurser til havforskning og at friest mulig markedsadgang må sikres. Det er også svært positivt at komiteen er så tydelig på behovet for god markedsadgang, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Stortinget skal behandle saken 5. april og det vil være første gangen at det kommer en samlet anmodning fra Stortinget om å sørge for fri markedsadgang for sjømat til EU-markedet.

-Like positivt er det at komiteen så tydelig peker på hvilke samfunnsverdier som kan gå tapt om man ikke setter av nok ressurser til havforskning. Det er et sterkt signal når komiteen fremmer et konkret forslag om en opptrappingsplan for ressursforskningen, understreker Kjell Ingebrigtsen.

Fra Fiskarlagets side er vi også tilfreds med at Stortinget har notert seg at prosessene rundt fastsetting av minstepriser er på et godt spor i samarbeidet mellom salgslagene og Sjømat Norge. Det er viktig at Stortinget også støtter opp rundt dette arbeidet ved å anmode om at ekspertutvalg også skal gi råd og veiledning til partene.

Kjell Ingebrigtsen sier komiteen har gode refleksjoner rundt behovet for å utvikle fartøy for å ivareta kvalitets- og sikkerhetshensyn, samtidig som politikerne poengterer at en full frihet vil kunne ha uønskede effekter på den totale kapasitet i fangstleddet.

– Det er flertall eller enstemmighet knyttet til de aller fleste momentene som er viktig for oss i sjømatnæringen. Det ser for meg ut som om Næringskomiteen har gjort en svært god og grundig jobb og gjennomgang av Sjømatindustrimeldingen, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Innstillingen fra Næringskomiteen er på nær 70 sider. Les komiteens innstilling her.