15.03.2016 08:10
Savner positive miljøvirkemidler
Høring: Grønn skattekommisjon
Savner positive miljøvirkemidler
Fiskeflåten har bidratt til reduserte klimautslipp og vi mener ytterligere reduksjoner kan skje uten avgifter som virkemiddel, påpeker Fiskarlaget og leder Kjell Ingebrigtsen, som her er fotografert på kaia i Ålesund.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Myndighetene kan sammen med næringen bidra til ytterligere reduksjon i miljøutslipp fra fiskeflåten uten å bruke avgifter som virkemiddel. Det skriver Norges Fiskarlag i sitt høringssvar om rapporten til Grønn skattekommisjon.

Høringssvaret er sendt Finansdepartementet i forbindelse med NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet. Rapport fra grønn skattekommisjon.

Norges Fiskarlag mener at alle sektorer, må bidra til reduksjon av klimagasser. På dette område er det allerede en positiv utvikling i fiskeflåten. Statistisk Sentralbyrå sin utslipps- og petroleumsstatistikk viser at CO2-utslippene allerede er på vei ned i fiskeflåten. Dette har sammenheng med reguleringsmessige endringer, struktureringen av fiskeflåten og modernisering av flåten, herunder fornying til mer klimavennlige kjøle- og fryseanlegg. Den målbare effekten av disse tiltakene vil fortsette i kommende år.

 

CO2

Fiskarlaget er sterkt kritisk til at det innføres både særnorske og særeuropeiske avgifter i en næring som konkurrerer både i EU og globalt.

Norges Fiskarlag mener at en CO2-avgift for fiskeflåten og fiske- og sildemelindustrien, vil kunne føre til:

- At en større del av landingene av fisk vil skje til land der fiskeflåten ikke blir pålagt CO2-avgift, eller lavere avgift. Dette vil redusere aktiviteten i norsk fiskerinæring og de norske CO2-utslippene, men ikke de globale CO2-utslippene.

- En avgiftspliktig norsk fiske- og sildemelsindustri får svekket konkurranseevne, noe som i verste fall kan føre til nedleggelser av industri. Det vil svekke norsk fiskerinæring og øke landingene utenlands.

- Flåten får økt seilingstid og økte utslipp av CO2.

-Vi kan ikke se at kommisjonen har drøftet ringvirkninger tilstrekkelig, skriver Fiskarlaget i sitt høringssvar.

 

NOx

Fiskarlaget viser spesielt til at deler av norsk næringsliv, herunder havfiskeflåten, har inngått avtaler med myndighetene om utslippsreduksjoner mot at de fritas for avgift. NOx-avtalen omfatter det meste av industrien, og innebærer at det betales medlemsavgift til et NOx-fond som i sin tur finansierer utslippsreduksjoner. Denne NOx-avtalen har bidratt til utslippsreduksjoner og mindre motstand mot miljøkrav.

Dagen miljøavtale om NOx har ført til reduserte utslipp med 30.500 tonn. Det er 20 prosent av Norges nåværende NOx-utslipp. Norges forpliktelser knyttet til den internasjonale avtalen (Gøteborg-protokollen) er allerede oppfylt, også for år 2020.

Fiskarlaget mener derfor det er grunn til å stille spørsmål ved om en avgift på dette området, slik utvalget foreslår, ville ha bidradd til samme effekt uten dramatiske konsekvenser. Dette er ikke sannsynliggjort av kommisjonen.

NOx-fondet er et virkemiddel som har fungert godt, og må videreføres og eventuelt utvides, skriver Fiskarlaget i høringssvaret som du i sin helhet kan lese her.