Skatteråd for 2012

Husket alle poster? 24.04.13

Skatteråd for 2012

Norges Fiskarlag fikk fra 2010 gjennomslag for en av sine kampsaker da fiskarfradraget økte fra 80 000 til 150 000 kroner. Dette fradraget er ett av flere viktige fradrag du som fisker bør huske å føre opp i selvangivelsen din. Les flere tips og råd i denne saken.

Rådgiver Janita Arhaug i Møre og Romsdal Fiskarlag har på vegne av Fiskarlagets medlemmer gått gjennom de uilike postene i selvangivelsen.

I denne saken presenteres et utdrag av de viktigste postene du som fisker bør sjekke før leveringsfristen for selvangivelsen går ut.

 

Fiskarfradraget

Dette er et fradrag til fiskere på 30 prosent av inntekten.
Fiskere med fiske som hovedbeskjeftigelse i minst 130 dager i året har krav på et eget fradrag på 30 prosent av inntekten.

Fradraget har en øvre grense for 2012 på 150 000 kroner.

Fradraget føres i post 3.2.14 i selvangivelsen.

 

Medlemskontingent i Fiskarlaget

Betalt fagforeningskontingent kan trekkes fra med inntil kr 3 750, eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året.

Medlemskontingenten for personlig medlemsskap i Norges Fiskarlag var for 2012 på 2 300 kroner. Hele dette beløpet kan føres som fradrag i post 3.2.11. 

Beløpet skal være forhåndsutfylt på den elektroniske selvangivelsen din hvis kontingenten trekkes og innbetales av arbeidsgiver. Da står den også i lønns- og trekkoppgaven, kode 311.

 

Skjema for fiskere "RF-1213"
Et eget skjema Fiske RF-1213 skal fylles ut og leveres som vedlegg til selvangivelsen hvis du har mottatt lott fra fiske eller fangst og/eller vært fullt beskjeftiget i fiske eller fangst på havet eller langs kysten. Dette forutsetter minst 130 dagers deltakelse per år.

Skjemaet og en veiledning er lagt ved nederst i denne saken. 

Hvis du leverer ligningen din elektronisk vil du også kunne fylle ut  skjemaet elektronisk hos skatteetaten.

 

Enkeltposter i skjema RF-1213

Til post 102/112:
Normer for verdsetting av uttatte naturalier til eget bruk

-Verdien av uttatt fisk per husstandsmedlem settes til kr 1 300 per år. For barn under 10 år og personer over 70 år, reduseres satsen til det halve.

Til post 104/114 og post 255 Fradrag for småutgifter

-Skattytere som av hensyn til arbeidet må bo utenfor hjemmet, og som enten krever fradrag for faktiske kostnader til kost eller har helt eller delvis fri kost eller hyretillegg, gis i tillegg fradrag for "småutgifter" (kostnad til telefon, avis o.l.) med 75,- per døgn.

Til post 105/115 Kostnader til sjøhyre mv. for ikke bokføringspliktige fiskere.
-Foreligger ikke dokumentasjon, kan fradrag for merkostnad til sjøhyre mv. godtas med inntil 2 400 kroner for helårsfiskere og 1 600 kroner for sesongfiskere. For fiskere som mottar hyre eller lønn gjelder ikke disse satsene.

Skjema RF-1213

Veiledning til skjema RF-1213