Fraråder økt minstemål

Fiskeridirektoratet om seiminstemål 20.03.13

Fraråder økt minstemål

-Fiskeridirektoratet mener at minstemålet for notfanget sei ikke bør heves. Å øke minstemålet vil ha begrenset gevinst for bestanden av sei og betydelige negative konsekvenser for næring og kystsamfunn. Det skriver direktoratet i sitt høringssvar i saken.

Fiskeridrektoratet er dermed på linje med hovedlinjene i Fisakarlagets høringssvar til Fiskeri- og kystedepartementet (FKD).

Å øke minstemålet for sei vil ha negative konsekvenser for kystsamfunn. Dette er hovedkonklusjonen i Fiskeridirektoratets høringssvar til Fiskeri- og kystdepartementets forslag om å heve minstemålet for sei til 45 cm nord for 62° N og 40 cm sør for 62° N.

–En økning av minstemålet vil kunne medføre et være eller ikke-være for fartøyene som fisker etter sei med not både sør og nord for 62°N, sier Aksel Eikemo, som er direktør for ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet på direktoratets eget nettsted.

–I tillegg vil den foreslåtte økningen av minstemålet for sei også få betydelige negative omstillings- og omfordelingskonsekvenser for enkelte bedrifter som tradisjonelt har fått mye av råstoffet sitt fra seinotfartøyene.

Eikemo forklarer det med at sei fisket med not har lavere pris (førstehåndsverdi) enn sei fisket med trål eller konvensjonelt redskap, blant annet fordi størrelsen på seien i notfisket er noe mindre. Notfisket sei er derfor et rimelig råstoff som også små bedrifter vil kunne utnytte og tjene penger på, og på den måten bidra til sysselsetting i flere små kystsamfunn.

Seibestanden i god forfatning
–Riktignok vil en økning av minstemålet for sei kunne ha en viss positiv effekt på seibestanden og et forventet langtidsutbytte av bestanden. Ved å fiske mer av den store fisken utnyttes vekstpotensialet bedre. Denne effekten vil imidlertid være liten så lenge bestandssituasjonen er i god forfatning – noe den er i dag som resultat av gunstig regulering gjennom høstingsreglene, sier Eikemo.

Fiskeridirektoratet støtter seg blant annet til en vurdering fra Havforskningsinstituttet i 2009. Den viser at gevinsten i langtidsutbytte ved å øke minstemålet på sei til 45 cm neppe er mer enn 5 prosent nord for 62°N – og har liten betydning for langtidsutbyttet sør for Stad.

Bedre virkemidler
Fiskeridirektoratet mener at det må tas i bruk andre virkemidler for å forvalte seibestanden på en mest mulig bærekraftig og lønnsom måte, samtidig som det tas hensyn til ulike kystsamfunn og aktørene i næringen.

–For å styrke seibestanden kan vi slutte med å overføre kvoter fra konvensjonelle fartøy til andre fartøygrupper, sier Eikemo.

–Vi kan også vurdere strengere regler for innblanding av sei under minstemål, og stramme inn på adgangen til å fiske småsei med not på strekningen Møre - Helgeland.

Les hele høringen fra Fiskeridirektoratet