Bestandene vokser

Rapport fra Fiskeridirektoratet 25.04.13

Bestandene vokser

Bestandene i norsk økonomisk sone er nesten tredoblet siden 1985. Dette går fram av rapporten «Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 2012», som viser utviklingen av gytebestand, fangst, fangstverdi og lønnsomhet for perioden 1985 til 2012.

Den totale fangstverdien i de norske fiskeriene endte i 2012 på 14 milliarder kroner. Det er en nedgang fra toppåret 2011, hvor samlet fangstverdi endte på 16 milliarder kroner.
De viktigste fiskebestandene er fortsatt på et høyt nivå og har økt kraftig de siste tiårene, viser rapporten fra Fiskeridirektoratet.

«Økonomiske og biologiske nøkkeltal frå dei norske fiskeria 2012», viser utviklingen av gytebestand, fangst, fangstverdi og lønnsomhet for perioden 1985 til 2012.

Summen av gytebestand for de viktigste bunnfiskartene er mer enn tredoblet siden 1985. Også summen av gytebestand for de pelagiske artene har økt nesten tre ganger i samme periode.

Størrelsen på den gytemodne delen av fiskebestandene er et vanlig mål på fiskeressurser.

Det er først og fremst bestandene av norsk arktisk torsk og norsk vårgytende sild som har vært motorene i denne utviklingen. Gytebestanden av norsk arktisk torsk øker fortsatt, mens gytebestanden av norsk vårgytende sild har blitt redusert de siste år.

Lønnsomt fiskeri
Fangstverdien, spesielt i de pelagiske fiskeriene, har økt kraftig. Mens fangstverdien for pelagiske arter i 1985 var på vel to milliarder, var den mer enn tredoblet til vel syv milliarder i 2011.
I 2012 var oppnådd fangstverdi for pelagiske arter i underkant av seks milliarder. Dette skyldes nedgang i landet kvantum samt reduserte priser spesielt på makrell.
Trenden for lønnsomheten i fiskeflåten er oppadgående, og 2011 var et toppår med en gjennomsnittlig driftsmargin på 22 prosent. Men det er store individuelle og gruppevise forskjeller i lønnsomhet.

Subsidiefri og effektiv
Rapporten viser også at antall fiskere og fiskefartøy er sterkt redusert i perioden 1985 til 2012, og at den norske fiskeflåten er så godt som subsidiefri.
Mens det ble gitt 1,2 milliarder kroner i subsidier til norske fiskere i 1985, ble det i 2012 kun gitt cirka 51 millioner kroner.

Antall fartøy i den norske fiskeflåten er ved utgangen av 2012 i overkant 6 200 fartøy, mens det er registrert vel 12 000 fiskere i fiskermanntallet.

Les rapporten og tillegsgsinformasjon fra Fiskeridirektoratets statistikker.