Aktuelt

11.10.2018 10:15
– Sett gass på Stad
Stad skipstunnel
– Sett gass på Stad
Ill: Stad Skipstunnel

– Vi oppfordrer regjeringen til å bidra til at Stad Skipstunnel kan komme på plass slik det er politisk flertall for på Stortinget. Det sier Fiskarlagslederen i en kommentar til signalene i statsbudsjettet.

I forslaget til statsbudsjett for 2019 har regjeringen Solberg sagt følgende om den planlagte skipstunnelen:
«I 2017 ferdigstilte Kystverket et forprosjekt for Stad skipstunnel. Den eksterne kvalitetssikringen (KS2) var ferdig i mai 2018 og viste at forventet kostnad er økt til 3,7 mrd. kr. og forventet nytte redusert til -3,1 mrd. kr. Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget om videre behandling av saken».

– Vi forutsetter at fremdriften i prosjektet opprettholdes og forventer nå at Kystverket gis 30 millioner kroner som trengs til grunnerverv for å kunne starte byggingen av Stad skipstunnel i 2021, sier Ingebrigtsen.

Han viser til at Stad skipstunnel er et unikt og banebrytende prosjekt i verdensmålestokk.

– Samfunnsnytte er beregnet, men det fremstår rart at en rekke faktorer ikke er tatt med i beregningen når nytteverdien av skipstunnelen ikke kommer bedre frem. X-faktoren knyttet til prosjektet er den store oppsiden for all skipstrafikk på det værutstatte Stadhavet. Dette er også samfunnsnyttig, understreker Kjell Ingebrigtsen.

Han viser til at godsoverførsel til sjø med følgeeffekter av mindre vegtransport, lavere drivstofforbruk og effekter for hverken fiskeri- eller havbruksnæringen er tatt i beregningene. Turisme er heller ikke nevnt med et ord.

Et samlet næringsliv på kysten, Norges Fiskarlag, Kystrederiene, Hurtigbåtforbundet, Marine Harvest, Sunnmøre regionråd, Sogn og Fjordane Næringsråd, Vestlandsrådet og Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane fylkeskommune har prioritert Stad skipstunnel i sitt innspill til Nasjonal transportplan (2018-2029).

– Jeg imøteser positive signaler fra regjeringen og vi som næring forventer at prosjektet holder styringsfart, sier Kjell Ingebrigtsen.

Fakta (fra Kystverkets omtale):

Stad skipstunnel vil være 1,7 kilometer lang, 37 meter høy, ha en bredde på 36 meter, og vil kunne gi fartøy på størrelse med Hurtigruta tryggere seilas i det værutsatte Stadhavet. Det er satt av 1,5 milliarder kroner til prosjektet i første planperiode, og 1,2 milliarder kroner i andre planperioden for NTP 2018 – 2029. Ifølge Kystverkets handlingsplan er det planlagt oppstart av prosjektet i 2021.