Aktuelt

10.07.2017 08:10
-Må øke kontrollen
Hummerfisket 2017
-Må øke kontrollen
Hummer
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag mener kontrollen av hummerfisket må økes. Særlig må dette gjøres overfor fritidsfisket, siden fritidsfisket står for det største uttaket av hummer.

Fiskarlaget påpeker i sitt høringssvar til Fiskeridirektoratet om reguleringen av fisket i 2017 at en betydelig andel av hummerfangstene tas av fritidsfiskere, så mye som over 70 prosent i enkelte områder.

Signalene fra yrkesfiskerne som er på sjøen og ser innsatsen fra fritidsfiskerne er at det er nødvendig å intensivere registrering og kontroll av fritidsfisket, og i tillegg begrense antall teiner som det kan fiskes med.

Norges Fiskarlag går på denne bakgrunn inn for å redusere antall teiner som kan benyttes i fritidsfisket til 5 teiner pr fartøy. Dette er helt avgjørende for å få kontroll med beskatningen.  

Påmelding 

Norges Fiskarlag vil ha en obligatorisk påmeldingsordning for alle som skal fiske etter hummer, sammen med et påbud om å merke vak med deltakernummer. Yrkesfiskerne er allerede registrert og omsetter fangst gjennom salgslag, mens fritidsfiskerne ikke er registrert på samme måte, noe som gir minimalt med informasjon om deres beskatningsgrad/uttak av hummer. Norges Fiskarlag mener derfor at det fra sesongen 2017 iverksettes en påmeldingsordning for fritidsfiskere som skal delta med fartøy i hummerfisket.

Norges Fiskarlag går mot en ytterligere rapporteringsplikt, og begrunner dette med at gjeldende rapporteringsordning for omsetning og oppbevaring er tilstrekkelig.

Røkting

Norges Fiskarlag støtter forslaget om innføring av en plikt til å røkte hummerteiner minst én gang per uke, og vil understreke at det er de som også ønsker hyppigere røkting. Det å sette kravet til minst en gang pr. uke hindrer ikke at de som ønsker det kan trekke teinene oftere.

Se hele høringssvaret fra Fiskarlaget i dette brevet: