Aktuelt

30.11.2016 08:20
-Beklager rekeavgjørelse
Rekefisket i Sør
-Beklager rekeavgjørelse
Rekefiskere i arbeid
Foto: Scanfishphoto

-Dersom Fiskarlagets råd ikke følges i rekesaken vil mulighetene bli dårligere for alle som deltar i rekefisket i Sør. Det sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

-En adgangsbegrensning av rekefisket i sør ville bidratt til å styrke forutsigbarheten og mulighetene for de mest aktive fiskerne på en betryggende måte. Fiskarlaget har også i sin behandling av denne viktige saken lagt vekt på at fiskere uten rettigheter skal ivaretas på en betryggende måte, sier Kjell Ingebrigtsen.

-Jeg finner derfor departementets beslutning om ikke å lukke dette fisket sterkt beklagelig.

 

Omfattende behandling

-Rekesaken er behandlet gjennom et eget utvalg, og Fiskarlaget har også hatt en grundig organisatorisk behandling.

Fiskarlaget orienterte allerede på Reguleringsmøtet i juni 2015 både myndigheter og andre organisasjoner om utfordringene knyttet til denne saken.

-Det kom ingen synspunkter eller signaler fra andre organisasjoner som indikerte motstand mot å inkludere de minste fartøyene i adgangsreguleringen. Et internt utvalg i Fiskarlaget jobbet deretter med forslag knyttet til framtidige reguleringstiltak, hvor adgangsspørsmålet i rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak ble nøye vurdert.

-De som på reguleringsmøtet i november i år påstod at saken kom overraskende på dem har derfor fulgt meget dårlig med i timen, sier Ingebrigtsen.

 

Ønsker høring

Fiskarlaget har hele tiden lagt til grunn at departementet ville sende denne saken på en generell offentlig høring.

-Vi er kjent med at Fiskeridirektoratet støtter Fiskarlagets forslag til adgangsregulering av rekefisket.

 

Skuffet Fjeldskår

Leder i Fiskerlaget Sør og leder av arbeidsgruppen som fremmet forslagene, August Fjeldskår er både overrasket og skuffet over departementets avgjørelse.

Han sier at både medlemmene i utvalget og organisasjonen generelt har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats i denne saken.

-Utvalgets konklusjon er et kompromiss for å trygge mulighetene og gi forutsigbarhet for alle deltagere i dette fisket.

August Fjeldskår understreker at gruppen under 11 meter stadig erstattes av nyere og mer effektive fartøy som innebærer at det er en økende fangstkapasitet i den minste gruppen. I og med at gruppen over 11 meter har vært adgangsregulert siden 1998, og i tillegg har tilgang på strukturkvoteordninger for å tilpasse rekeflåten til kvotegrunnlaget, er det naturlig å ha konsistente reguleringer innenfor samme fiskeriet, sier Fjeldskår.

Han er derfor overbevist om at den økende fangstkapasiteten i den minste flåten vil komme mer til syne når det nå ser ut til at vi går inn i en periode med synkende rekekvoter i Skagerrak og Nordsjøen.

-Norges Fiskarlag vil holde trykket på i denne saken. Den vil ha stor prioritet i tiden fremover, avslutter Kjell Ingebrigtsen.