Aktuelt

13.05.2016 08:40
Krav oversendt på reker i Sør
Landsstyret
Krav oversendt på reker i Sør
Foto: Kari Bache Andresen

Fiskarlaget krever ytterligere undersøkelser på rekefelt utenfor Jæren med en rekerist med spilavstand på 22 mm for å avklare et mulig reketap av stor reke ved bruk av spilavstand på 19 mm. Undersøkelsen som ble gjort omkring dette våren 2015 er ikke tilfredsstillende for å avklare de spørsmål som er stilt, påpeker Landsstyret.

FORVALTNINGSTILTAK OG BESTANDSSITUASJON FOR REKER I SØR.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 11. mai 2016 og fattet slikt vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til organisasjonens involveringer knyttet til arbeidet med å utvikle nye og bedre tiltak for å forvalte rekebestanden i Skagerrak og Nordsjøen. Dette omfatter bl.a. innføring av seleksjonsrist for sortere ut fisk, utvikling av seleksjonsinnretninger for å redusere innblanding av småreke i fangstene, etablering av et stengningsregime for å beskytte småreke (RTC-regime) som inkluderer fastsettelse av kriterier for slike stenginger. Fiskarlaget har imidlertid vært uenig i myndighetenes avgjørelse om å øke minstemålet fra 6 cm til 7 cm, og stilt spørsmål ved nivået for tillatt innblanding som stengingsgrunnlag, samt om dette bør baseres på vekt eller antall.

Fiskarlaget har også bedt om at det utvikles en forvaltningsstrategi/høstingsregel for rekebestanden i Skagerrak og Nordsjøen da dette er et viktig grunnlag knyttet til sertifiseringen av dette fiskeriet. Etter det Fiskarlaget kjenner til er dette spørsmålet fortsatt til vurdering i ICES.

I vinter oppsto det imidlertid en del frustrasjon hos rekefiskerne knyttet til Kystvaktas etablering av såkalte aktsomhetsområder i Nordsjøen på grunn av registrert innblanding av småreke i rekefangstene. Dette førte til at rekefisket i dette området, hvor det vanligvis tas stor gytereke på vinteren, ble hemmet. Fiskerne oppfattet aktsomhetsområdene som stengte områder, og anså dette ikke å være i tråd med myndighetenes lovnader om en forsiktig innfasing av de nye forvaltningstiltakene. Direktoratet etablerte senere et RTC-område som avløste tidligere aktsomhetsområde.

På grunnlag av forannevnte stenginger rettet Norges Fiskarlag en henvendelse til Fiskeridirektoratet om saken og ba om et snarlig møte, jfr. arbeidsutvalgsvedtak av 18. mars 2016. Et slikt møte ble først avholdt 28. april 2016. Fiskarlaget var ikke fornøyd med de tilbakemeldinger som ble gitt fra Fiskeridirektoratet i forannevnte møte, og det ble ført nye samtaler med direktoratet om saken. Dette har resultert i at Fiskeridirektoratet gjennom et brev til Norges Fiskarlag datert 9. mai 2016 redegjør om forvaltning og kontroll av rekefisket i Skagerrak og Nordsjøen.

Norges Fiskarlag finner Fiskeridirektoratets redegjørelse å være i samsvar med de lovnader departementet og direktoratet tidligere har gitt knyttet til innføringen av de nye forvaltningstiltakene for reke. Fiskarlaget finner særlig å framheve følgende i direktoratets brev: «Etter en innkjøringsperiode som omfatter både Skagerrak og Nordsjøen vil Fiskeridirektoratet derfor evaluere de enkelte tiltakene, inkludert RTC stengningene (innblandingsprosent, størrelse av stengte områder, fiske med seleksjonsinnretninger innmontert i trålen), minstemål osv.»

Fiskarlaget hevder fortsatt at tidligere minstemål på 6 cm bør gjeninnføres, da dette er en rekestørrelse som rekeindustrien etterspør og anvender i rårekeproduksjonen. Det er også positivt at direktoratet viser vilje både til å vurdere nivået på innblandingsprosenten knyttet til opprettelse av RTC-områder, samt om dette bør vurderes i relasjon til vekt, heller enn antall. Fiskerne har allerede varslet om at gjeldende kriterier vil føre til betydelige problemer med store stengte felt som konsekvens, og at kontrollmyndighetene vil erfare det samme.

Norges Fiskarlag ønsker å fortsette samarbeidet med Fiskeridirektoratet for å bedre rekeforvaltningen i Skagerrak og Nordsjøen, herunder arbeidet med å utvikle hensiktsmessige og effektive seleksjonsinnretninger, og er derfor tilfreds med de signaler direktoratet har gitt i brev av 9.5.2016.

Avslutningsvis vil Fiskarlaget på nytt påpeke tidligere krav fra Fiskarlaget om at det må gjennomføres ytterligere undersøkelser på rekefelt utenfor Jæren med en rekerist med spilavstand på 22 mm for å avklare et mulig reketap av stor reke ved bruk av spilavstand på 19 mm. Undersøkelsen som ble gjort omkring dette våren 2015 er ikke tilfredsstillende for å avklare de spørsmål som er stilt.

Når det gjelder ICES sitt reviderte kvoteråd for reke fra mars d.å., så vises det til Fiskarlagets merknader i brev 22.4.2016, samt etterfølgende kontakter med direktoratet og departementet om behovet for justeringer av årets maksimalkvoter.»