Aktuelt

13.05.2016 08:30
Om rekefisket i Sør
Landsstyrevedtak
Om rekefisket i Sør
August Fjeldskår ledet arbeidet i Rekeutvalget
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag berømmer det arbeidet som det interne Rekeutvalget har utført for å tilrettelegge for fremtidig vekst og rettferdig fordeling for rekefiskerne i Nordsjøen og Skagerrak. Det arbeidet som er lagt ned, har tatt hensyn til helheten i fiskeriene, heter det i vedtaket fra Landsstyret.

UTVALGSINNSTILLING OM REKEFISKET I SØR.

Norges Fiskarlag har i landsstyremøtet 11. mai 2016 behandlet utvalgsinnstilling fra et utvalg nedsatt av Norges Fiskarlag om rekefisket i sør, og fattet følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til henvendelser fra Fiskerlaget Sør 10. mai 2015 og fra Fiskarlaget Vest 7. juli 2015 om at Norges Fiskarlag satte ned et utvalg for å vurdere framtidig regulering av rekefisket sør for 62° N. Begrunnelsen for dette var en stadig kapasitetsøkning i fartøygruppen under 11 meter, uten deltakerbegrensning, samt strukturutvikling i fartøygruppen over 11 meter.

Utvalget ble nedsatt av Landsstyret 8. september 2015, og har hatt representanter fra berørte medlemslag. I tillegg har Skagerrakfisk og Rogaland Fiskesalgslag vært invitert med som observatører sammen med Fiskeridirektoratet. Sistnevnte har også bidratt med statistikkmaterialet som har vært benyttet i arbeidet.

Utvalget har følgende forslag til framtidig regulering av fisket etter reker sør for 62° N:

• Fartøygruppen under 11 meter lukkes
• Det foreslås adgangsbegrensning i fartøygruppen under 11 mener lukket gruppe, der eier og høvedsmann må være ført på blad B i fiskermanntallet.
• Det settes krav om at fartøy (og eier) har fisket minst 3 tonn reker i ett av årene 2012, 2013, 2014 eller innen 18. september 2015
• Fartøy (og eier) som oppfyller adgangskriteriet og har landet mindre enn 8 tonn reker i kvalifiseringsperioden gis en kvotefaktor på 0.5
• Fartøy (og eier) som oppfyller adgangskriteriet og har landet 8 tonn reker eller mer gis en kvotefaktor på 0.8
• Totalkvoten fordeles etter følgende nøkkel:
- Over 11 meter (lukket gruppe) 77 % av periodekvote
- Under 11 meter (lukket gruppe) 20 % av periodekvote
- Åpen gruppe 3 % av periodekvote
• Beholde dagens strukturkvotetak (reker) for fartøy over 11 meter
• Det kan tillates forskuttert 15 % av maksimalkvote i en etterfølgende periode i samme år

Norges Fiskarlag støtter at den nye adgangsreguleringen for fartøy under 11 meter baseres på grunnlag av de tre vilkårene som utvalget har foreslått, og er som følger:

- Aktivitetskravet må fastsettes som foreslått av utvalget
- Deltakeradganger som tildeles fartøy i ny lukket gruppe under 11 meter kan kun overføres til – eller erstattes av fartøy med faktisk lengde under 11 meter (i forbindelse med fortsatt drift)
- Krav om fiskemanntallsføring må gjelde fra den dato deltakeradgang skal tildeles. Det må kunne være mulig å søke om overføring fra blad A til blad B innen kravet inntreffer.

Det er grunn til å anta at det vil være fartøy som er under bygging, der reke er lagt til grunn for driften. Det vil være urimelig dersom disse kun blir tilbudt deltakelse i åpen gruppe, og Norges Fiskarlag foreslår at det inntas en bestemmelse som sikrer at nybygg kontrahert før årsskiftet 2015/2016 gis rett til deltakelse i lukket gruppe.

Norges Fiskarlag vil berømme det arbeidet som utvalget har utført for å tilrettelegge for fremtidig vekst og rettferdig fordeling, så langt det lar seg gjennomføre, for rekefiskerne i Nordsjøen og Skagerrak. Det arbeidet som er lagt ned, har tatt hensyn til helheten i fiskeriene.

Norges Fiskarlag slutter seg til forslagene fra utvalget, og tilrår at dette iverksettes fra og med sesongen 2017.»