NORD 1000X344

Aktuelt

22.06.2017 11:25
Om instruks og økte kvotetak
Pressmelding
Om instruks og økte kvotetak
Daglig leder Jon-Erik Henriksen og styreleder Roger Hansen (t.h.) i Fiskarlaget Nord
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskarlaget Nord mener behandlingen av Eidesenutvalgets innstilling burde vært prioritert før en heving av kvotetaket. Det uttaler laget i en kommentar til regjeringens økte kvotetak.

Fiskarlaget Nord konstaterer at regjeringen i pressemelding 21.06.2017 erklærer at kvotetak i kystflåten skal heves. Norges Fiskarlag har over flere år jobbet for å få hevet kvotetaket i kystflåten og vi oppfatter at regjeringen nå følger opp i tråd med ønskene fra organisasjonen. Fiskeriministeren viser også i pressemeldingen til at det er høringsrunden i 2015 som ligger til grunn for beslutningen, da Norges Fiskarlag var tydelige i sine innspill.

Fiskarlaget Nord har allerede signalisert at vi er av den oppfatning at behandlingen av Eidesenutvalgets innstilling burde vært prioritert før en heving av kvotetaket. Dette med henvisning til at det er god lønnsomhet i næringen og at fiskeflåten i dag er en attraktiv arbeidsplass. Det har vært både tid og anledning til, dersom det hadde vært ønskelig, å avvente nye prosesser knyttet til kvotesystemet til Eidesen utvalgets innstilling var behandlet.

Når det er sagt så tar vi til etterretning at regjeringen vurderer utviklingen og behovene i næringen samt sammenhengen mellom de ulike prosessene på en annen måte.

Reguleringene av fiskeriene henger tett sammen og det ene tiltaket påvirker det andre. Regjeringen har nylig, i tråd med Norges Fiskarlags anmodning, endret «kvoteinstruksen». Den forrige «kvoteinstruksen» av 12. januar 2016 hadde til hensikt å standardisere saksbehandling i fartøysaker og på den måten bidra til likebehandling. Intensjonene var gode men etter vårt syn innebar forenklingen en liberalisering i forhold til adgangen til å flytte deltakeradganger fra den mindre kystflåten og opp til den større. Dette var vi kritiske til.

Fiskarlaget Nord har engasjert seg sterkt i saken om kvoteinstruksen, der det blant annet ble innkalt til ekstraordinært årsmøte i 2016 for å få forankret vårt standpunkt. Vi er svært tilfreds med at vi har fått gehør i saken og at innstramminger i «kvoteinstruksen» nå er på plass. At endringen i instruksen kom på plass før heving av kvotetak blir gjennomført mener vi er avgjørende viktig.

Eventuelle spørsmål rettes til styreleder Roger Hansen, telefon 480 90 440.