NORD 1000X344

Aktuelt

12.01.2017 08:05
Mistenker forskningsalibi
Oppdrett i Lyngen
Mistenker forskningsalibi
Ill: Oppdrettsanlegg
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskarlaget Nord mener forskningsformål brukes som brekkstang i en søknad om etablering av en fullskala havbrukslokalitet på Ullsnes i Ullsfjorden i Troms.

Det er i et brev til Lyngen kommune at Fiskarlaget Nord omtaler saken.

Den omsøkte lokaliteten skal etter planen etableres for gjennomføring av forskingsprosjekt, men driftes som et ordinært anlegg av Lerøy Aurora.

Fiskarlaget Nord fremhever i sitt brev at det er viktige fiske- og gytefelt i Ullsfjorden som det er grunn til å verne om. Den nylig vedtatte kystsoneplanen, som kommunen bør forholde seg til, er et uttrykk for dette. I følge opplysninger fra Norges Råfisklag er det fisket nesten 3 000 tonn fisk og skalldyr til en førstehåndsverdi på 45 millioner kroner på Ullsfjorden i perioden 2012-2016, noe som gjør at området må betraktes som svært viktig for kystflåten.

Forskning som alibi

Fiskarlaget Nord påpeker også at den omtalte søknaden er en videreføring av en søknad Lerøy Aurora fremmet i 2016, som ble stoppet av Fylkesmannen og returnert for ny kommunal behandling.

«Fiskarlaget Nord kan ikke se at fiskeriinteressene i Ullsfjorden blir mindre berørt av den aktivitet Akvaplan-niva søker om å få etablere, enn den aktivitet Lerøy Aurora søkte om å få etablere i 2016. Vi vil tvert i mot påpeke at det fremstår som svært uheldig dersom en nå skal kunne bruke forskningsformål som brekkstang for å åpne for den samme kommersielle driften på lokaliteten i Ullsfjorden, som nylig har blitt avvist.»

Se hele brevet som Fiskarlaget Nord har sendt Lyngen kommune: