Fiskarlaget Nyheter

12.11.2011 00:00
Kystkulturprisen 2011
Sverre Jan Nordmo
Kystkulturprisen 2011

Sverre Jan Nordmo fra Gratangen i Troms ble under landsmøtet tildelt Norges Fiskarlags Kystkulturpris.
Prisen er på 10. 000 kroner. På krystallvasen som også er en del av prisen står følgende inskripsjonen: For fremragende innsats i arbeidet med å knytte sammen fortid, nåtid og framtid i vår kystkultur.

Nordmo er en av pionerene i arbeidet med å synliggjøre fiskernes arbeidsvilkår. Under tildelingen viste leder Reidar Nilsen til at årets prisvinner tidlig så hvilken kulturhistorisk verdi fiskefartøy representerer.
Nordmo har arbeidet for å sikre fiskernes kulturminner både frivillig, gjennom verv i Forbundet KYSTEN og i sitt daglige virke.
Museum og fartøyvernsenter Sverre Jan Nordmo var den viktigste drivkraften og den første daglige lederen for et museum for nordlandsbåter på slutten av 1980-tallet.
- Det er få i dag som ikke ser verdien av en hundre år gammel nordlandsbåt. Takket være prisvinneren ble båtene kulturminner, og ikke ved på et bål, sa Reidar Nilsen.
Nordmo var også pådriver for fartøyvernsenteret som ble etablert i 1996, og han har sørget for at en rekke motoriserte fiskebåter også er bevart, sa Reidar Nilsen.
- Gjennom dette arbeidet har han vært med på å skape en ny type hjørnesteinsbedrift i heimkommunen. I en liten kommune har de nå en stor kulturell arbeidsplass med et internasjonalt miljø som arbeider med å ta vare på eldre fiskebåter.

Sverre Jan Nordmo arbeider nå med fartøyvern hos Riksantikvaren, og hele landet har dermed glede av hans interesse for dette feltet.
Har skapt hukommelse Reidar Nilsen fremhevet også Nordmos uegennyttige engasjement og at det har ført til økt forståelse for hva det er som har skapt en levende kyst- og fiskerikultur i Norge.
- Hans årelange innsats har vært med på å endre folks oppfatning av hva det er som er verdifullt. Uten han ville fiskeri- Norges hukommelse hatt store hull, sa Nilsen.
Gjennom sitt frivillige arbeid i For - bundet KYSTEN har Sverre Jan Nordmo lagt ned et enormt arbeid både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt for å endre folks holdninger og åpne øynene på folk for verdiene som ligger i kystkulturen.