Fiskarlaget Nyheter

04.11.2013 00:00
Vil forenkle reguleringen
Møtte fiskeriministeren

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (bildet) vil endre og forenkle saksprosessen i refordelingssaker. Hun orienterte fredag Fiskarlaget om at det heretter er Fiskeridirektoratet som skal ha hovedansvar i reguleringssaker. Det for å korte ned saksbehandlingstid i disse sakene.

I en pressemelding etter møtet med Fiskarlaget utdyper Fiskeri- og kystdepartementet saken (se tekst nedenfor)

Leder Reidar Nilsen sier han er godt fornøyd med dialogen i møtet og med den første formelle samtalen med den nye fiskeriministeren.

-Dette var en god start, sier Nilsen.

Han sier målsetningen med møtet, som ble holdt fredag, var å komme raskt i gang med arbeid i flere viktige saker.

Nilsen sier reguleringssaken har vært en viktig sak for Landsstyret og han gir ministeren honnør for at hun har aggert så raskt i en så viktig sak.

-Vi har hatt utfordringer med at det har tatt noe lang tid med saksbehandling i regueleringssaker, sier Nilsen. Han håper nå at justeringen skal bidra til at slike saker kan løses hurtigere.

I møtet ble også Fjordlinjesaken drøftet.

-Ministeren var imøtekommende til våre synspunkter, men ville bare love å tak tak i saken så fort som mulig, forteller Nilsen.

-Vi understrekert behovet for at Fjordlinjesaken kan løses så raskt som mulig, sier Reidar Nilsen.

Etter møtet sendte departementet ut følgende pressemelding:

Forenklar reguleringa for fiskarane

Fiskeriministeren legg nå til rette for enklare refordeling av fiskekvotar gjennom året. Det skal skje i nær dialog med næringa.

- Fiskarane er avhengige av at myndigheitene raskt kan gjere endringar i reguleringar av fisket når det er nødvendig. Derfor overlèt eg nå detaljreguleringar til Fiskeridirektoratet som er nærast til å handtere dette, med oppdaterte fangsttal og oversikt over deltaking i dei enkelte fiskeria. Eg er overtydd om at dette vil gi ei meir effektiv og fleksibel handtering enn vi har hatt til nå, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fiskeriministeren hadde i dag møte med Fiskarlaget for å få førstehands kjennskap til korleis organisajonen ser på ulike saker. Refordeling var eitt av fleire tema.

- Avgjerdene om refordeling betyr mykje for fiskarar som ligg ved kai og ventar, og eg føreset at Fiskeridirektoratet handterer dette i nær dialog med næringa, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker, som legg til at i tilfelle der endringar også betyr omfordeling av kvantum mellom fartøygrupper vil det framleis vere naturleg at departementet er invol