Fiskarlaget Nyheter

06.02.2020 09:15
Tar ett skritt tilbake
Nedsetter arbeidsgruppe
Tar ett skritt tilbake
En arbeidsgruppe er nedsatt for å arbeide med torskefordelingen.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Landsstyret i Norges Fiskarlag har torsdag morgen vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som skal se på kvoteandeler av torsk mellom flåtegrupper. Styret har opphevet to tidligere vedtak og bedt Vidar Ulriksen lede arbeidsgruppen.

– Saken har skapt uro i organisasjonen og da er det ryddig at Landsstyret tar ett skritt tilbake, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Han sier Landsstyret hadde en god og avklarende diskusjon i sitt telefonmøte torsdag morgen.

– Landsstyret er omforent om at det er fornuftig å gå grundig gjennom saken og at det oppnevnes en arbeidsgruppe som bistår i denne prosessen.

Prosessen videre vil nå være at arbeidsgruppen gjør sitt arbeid frem til 12. mai. Da avleveres innstillingen til Landsstyret, som deretter behandler saken og sender den ut på organisasjonsmessig høring.

Kjell Ingebrigtsen sier det var et enstemmig styre som gjorde sitt vedtak torsdag.

Han sier den reviderte behandlingen kommer som en naturlig konsekvens av at saken skapte uro i organisasjonen.

– Det er klokt at Landsstyret da tenker seg om og at vi behandler saken på en bredere måte, sier han.

Uroen er knyttet til fordelingen av torsk nord for 62°N mellom trål og konvensjonelle redskaper. En rekke medlemslag har synliggjort uenighet i landsstyrets behandling og vedtak og har bedt om organisasjonsmessig høring.

Kjell Ingebrigtsen presiserer at gruppen skal fremme forslag om en framtidig forståelse om hva som skal være kvotegrunnlaget for utregning av kvoteandelene av torsk nord for 62°N for henholdsvis konvensjonelle redskaper og trål.

– Altså vurdere beregningsgrunnlaget ikke selve kvotestigen, sier lederen i Fiskarlaget.

 

Her kan du lese hele vedtaket fra Landsstyret:

Vedtak i Landsstyret i Norges Fiskarlag om regulering av fisket etter torsk nord for 62N og utregning av kvoteandeler for henholdsvis konvensjonelle redskaper og trål Landsstyret i Norges Fiskarlag har 6. februar d.å. fattet følgende vedtak:

1. Landsstyret konstaterer en betydelig uro i organisasjonen etter at Landsstyret den 30. januar 2020 fattet vedtak (25/20) vedrørende spørsmål knyttet til fordelingen av torsk nord for 62°N mellom trål og konvensjonelle redskaper. I vedtaket har Landsstyret (flertall) angitt en forståelse av hva som skal legges til grunn som kvotegrunnlag for utregning av kvoteandelene til henholdsvis trål og konvensjonelle redskaper med basis i gjeldende fordelingsvedtak (landsmøtevedtak). En rekke medlemslag har avgitt uttalelser hvor det uttrykkes uenighet i forannevnte landsstyrevedtak, og flere lag gir også uttrykk for at saken ikke er undergitt en behørig organisasjonsbehandling.

2. Med bakgrunn i den oppståtte situasjonen, herunder de reaksjoner som har framkommet, finner Landsstyret at det vil være hensiktsmessig å nedsette en arbeidsgruppe som gis i oppgave å se nærmere på ovennevnte problemstilling.

3. Landsstyret beslutter derfor at det nedsettes en arbeidsgruppe som gis i oppgave å gjennomgå og vurdere de ulike avsetninger som trekkes fra den norske totalkvoten før fordeling mellom trål og konvensjonelle redskaper.

Til grunn må ligge tidligere landsmøtevedtak om «trålstigen» (landsmøtevedtakene 11/94, 7/01, 6/07 og 5/15). Gruppen skal på dette grunnlag fremme forslag om en framtidig forståelse om hva som skal være kvotegrunnlaget for utregning av kvoteandelene av torsk nord for 62°N for henholdsvis konvensjonelle redskaper og trål.

Gruppen skal kun vurdere beregningsgrunnlaget ikke selve kvotestigen.

4. Arbeidsgruppen bes også om å redegjøre for den beregningspraksis som myndighetene har benyttet for å fastsette kvoteandelene til trål og konvensjonelle redskaper, samt beskrive de ulike kvotekomponentene som trekkes fra den norske totalkvoten, samt angi hvordan disse behandles i kvotetildelingsregnskapet.

5. Arbeidsgruppen gis slik sammensetning: Samarbeidsrådet Nord: 2 medlemmer Samarbeidsrådet Sør: 2 medlemmer Fiskebåt: 2 medlemmer Samarbeidsrådene og Fiskebåt peker ut/oppnevner selv de to medlemmene som skal tiltre arbeidsgruppen. Frist for å peke ut medlemmer settes til senest 14. februar 2020.

6. Vidar Ulriksen oppnevnes til å lede arbeidsgruppen.

7. Gruppen bes om å legge fram sin innstilling senest 12. mai 2020 slik at innstillingen kan behandles på landsstyremøtet 18-21. mai d.å.

Utvalgets innstilling skal på organisasjonsmessig behandling etter behandling i Landsstyret.

Sekretariatsarbeidet bes ivaretatt av administrasjonen i Norges Fiskarlag.

8. Landsstyrevedtak 73/19 og 25/20 trekkes og saken undergis ny behandling etter arbeidsgruppens innstilling og en organisasjonsmessig behandling. Dette anses nødvendig for at arbeidsgruppen kan stå fritt i sitt arbeid.»