Fiskarlaget Nyheter

16.12.2019 11:05
Ønsker ryddighet
Felles uttalelse
Ønsker ryddighet
Møtet 10. desember ble holdt i Svolvær
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Det er grunnleggende enighet mellom organisasjonene om at det er et felles ansvar å løfte opp på den politiske dagsorden spørsmål knyttet til arbeidsvilkår i fiskerinæringen. Det er ett av momentene som løftes frem etter et møte mellom ulike deler av sjømatnæringen.

Det er fire av organisasjonsleddene i sjømatnæringen som står bak denne uttalelsen, Fiskarlaget Nord, Sjømat Norge, Norges Kystfiskarlag og Fiskekjøpernes Forening har møttes og uttaler følgende etter møtet:

 

Sjø og land samlet for å diskutere utvikling av fiskerinæringen

Den 10. desember 2019 møttes Sjømat Norge, Fiskarlaget Nord, Norges Kystfiskarlag og Fiskekjøpernes Forening i Svolvær for å belyse og diskutere aktuelle problemstillinger knyttet til utviklingen av fiskerinæringen. Bakteppet for møtet er en næring hvor det generelt råder optimisme, men hvor det samtidig er tøff konkurranse om råstoffet og stort engasjement knyttet til den pågående diskusjon om kvotemeldingen. Oppslag i media om kritikkverdige arbeidsforhold og svart omsetning av kongekrabbe preger også fiskeridebatten. 

 

Arbeidsvilkår

Det er grunnleggende enighet mellom organisasjonene om at det er et felles ansvar å løfte opp på den politiske dagsorden spørsmål knyttet til arbeidsvilkår i fiskerinæringen. Det kan ikke aksepteres annet enn at det skal konkurreres på like vilkår og at det skal gjelde ryddighet i forhold til arbeidstakere på både sjø og land. Det påpekes behovet for en allmenngyldig tariff for fiskeflåten.

 

Kontroll

Like konkurransevilkår og ikke minst en trygg ressursforvaltning er betinget av at ressursuttaket registreres korrekt og at kjøp og salg skjer på lovlig vis. Avsløringer om svart omsetning av råstoff er skadelig for hele næringen. Rykter om ulovligheter som ikke kan avkreftes eller tilbakevises er like alvorlig. Dagens ressurskontroll oppfattes utdatert og lite egnet til å ivareta næringens interesser. Organisasjonene er enige om at kontrollutvalgets innstilling og de diskusjoner som ventes i den forbindelse er en anledning næringen må gripe.


Kvalitet

Økt verdiskapning er et overordnet mål for enhver næringsaktør. Verdien på fisken henger sammen med hva kjøper i første hånd- og dernest markedene er villig til å betale. Et høyverdig produkt er presumtivt mer verdt enn et produkt av lav kvalitet. Av sammensatt årsaker konstateres det at det høyverdige kvalitetsproduktet ikke nødvendigvis premieres.

Årsaker som trekkes frem er råstoffkamp, råstoffmakt og ulike konkurransevilkår. Det fremstår klart at økt verdiskapning vil være et resultat av flere samlede tiltak. Fokus på fangsthandtering både på sjø og land er likevel en avgjørende nøkkelfaktor, og organisasjonene ser at en må være villig til både diskusjon og nytenkning for å få tatt nye steg i riktig retning. 

Det vises til at «Kyst, fisk og framtid 2020» den 6.februar i Tromsø setter fokus på disse tre temaene, og hvordan disse henger sammen.


Kvotemeldingen

Organisasjonene har levert sine høringsinnspill til kvotemeldingen og saken ligger nå i næringskomiteen til behandling. Det er et felles syn at det er nødvendig å justere dagens kurs for næringen. Omdisponeringen i flåteleddet må bremses og bredden sikres. Et nytt kvotesystem må ivareta den differensierte flåten som legger grunnlaget for den differensierte landindustrien og slik bidra til å sikre bosetting og sysselsetting i kystsamfunnene.