Fiskarlaget Nyheter

18.09.2019 08:00
Erna lanserte havvind
Otto deltok i Bergen
Erna lanserte havvind
Vi er alt synlig tilstede på havet og vår forventning er at vår tilstedeværelse blir tatt hensyn til
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Regjeringen lanserte tirsdag ettermiddag sin havvindstrategi. Fiskarlaget deltok i lanseringsmøtet, der vi var tydelig på at det så langt ikke er tatt noen hensyn til fiskeri i forbindelse med prosjektering.

– Vindkraftverk til havs søkes plassert på grunne områder i havet. Det er også her vi har våre beste fiskebanker og gyte- og oppvekstområder. Det går fint å forstå at man løser et problem for de som ikke vil ha slike på land, men man skaper altså nye problem til havs.

Dette poengterte generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag da han holdt et innlegg under det såkalte toppmøtet om havvind på Marineholmen i Bergen tirsdag.

Det var statsminister Erna Solberg og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg som var vertskap for møtet.

Norges Fiskarlag har lenge vært tydelig på at fiskerne er i utgangspunktet positivt innstilt til andre næringer, også vindkraft til havs.

Det er betryggende at så vel olje og energiministeren som Equinor-sjefen er tydelig på at dette skal skje i en prosess der man også tar hensyn til fiskeriene.

– Fiskarlaget har stor forståelse for at utslippene av klimagasser må reduseres, både på sokkelen og ellers. Hywind Tampen er det første anlegget som ser ut til å bli bygd ut. I stedet for å avvise prosjektet har vi forsøkt å gå i dialog med Equinor om en mindre justering, slik at et viktig fiskeområde ikke blir ødelagt. Denne dialogen har foreløpig ikke ført fram.

For oss er det viktig å påpeke at dialog betyr mer enn å høre på våre innvendinger. Vi forventer at våre merknader tas på alvor og at man søker løsninger som alle kan leve med.

Regjeringens høring av havvind baserer seg imidlertid på havenergiloven. Dette var et grunnlag for vår konstruktive holdning til havvind som ny næring.

Da Havenergiloven ble vedtatt for ni år siden slo Stortinget fast følgende: «Det er helt avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene». Dette bør gjelde for all etablering av vindkraft til havs, også for Hywind Tampen.

Norges Fiskarlag har lenge pekt på at norske myndigheter må legge bedre til rette for sameksistens i havområdene våre. Vi har derfor rettet en henvendelse til regjeringen om behovet for en ny havmelding til Stortinget.

– Norges Fiskarlag ser fram til en god og konstruktiv dialog med både regjeringen og andre om dette, sa Fiskarlagets generalsekretær.