Fiskarlaget Nyheter

27.06.2019 07:50
Alternativ til MSC?
Utlysning fra FHF
Alternativ til MSC?
Mer enn 90 prosent av norsk eksportvolum er i dag sertifisert etter MSCs standar
Foto: Jan-Erik Indrestrand

FHF lyser ut inntil 1,5 millioner kroner til utarbeidelse av bærekraftstandard for norske fiskerier. Dette skriver FHF, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering på sine nettsider. Søknadsfrist er 2. september.

Norsk fangst av villfisk er i dag i stor utstrekning sertifisert etter miljøstandarden Marine Stewardship Council (MSC). Standarden har vist seg formålstjenlig i markedene, og til å være et relativt omforent uttrykk for beste praksis i internasjonal fiskeriforvaltning. 

Endringstempoet i MSC-standarden er imidlertid stort og standarden utsettes for sterkt press fra en lang rekke NGO’er med ulike agendaer og oppfatninger om hva som er bærekraftig fiskeriforvaltning.

Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI) og Iceland Responsible Fisheries Management (IRFM) har demonstrert at det er mulig å utvikle regionale FAO-basert standarder for Responsible Fisheries Management (RFM) og tilby praktiske og stabile sertifiseringsprogrammer som kan møte markedets behov for tredjeparts sertifisering av bærekraftig forvaltning.

Den vellykkede opprettelsen og driften av disse regionale standardene kan representere en mulighet for norsk sjømatnæring. Et rammeverk er opprettet for nasjonale RFM-programmer, som Norge kan benytte i utviklingen av en egen standard. Samtidig kan denne standarden bygges på et felles internasjonalt grunnlag med Alaska, Island og andre fremtidige interessenter, noe som muliggjør en fremtidig internasjonalisering og en «kritisk masse» som kan bli reelle alternativer for å sikre god dokumentasjon av bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene. I arbeidet mot utvikling av en slik standard er det nødvendig med et grunnleggende FoU-arbeid, gjennomført av FoU-miljøer med rett kompetanse.

På denne bakgrunn ønsker FHF å se på mulighetene for å utvikle en norsk FAO-basert standard for Responsible Fisheries Management (RFM).

Les hele utlysningsteksten her