Fiskarlaget Nyheter

06.12.2018 08:10
Gi lærlinger trygd!
Ber om regeljustering
Gi lærlinger trygd!
Næringen trenger unge fiskere og reglene bør tilpasses bedre, skriver Fiskarlaget i brevet til NFD
Illustrasjonsfoto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag har bedt departementet vurdere å endre regelverket slik at også lærlinger får mulighet for å søke om arbeidsledighetstrygd. Bakgrunnen er at dagens regelverk kan slå uheldig ut.

Fiskarlaget har sendt sin henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Saksbehandler Knut Eriksen opplyser at Norges Fiskarlag ikke har innvendinger til det generelle innholdet i forskriften for arbeidsledighetstrygd for fiskere.

– Imidlertid er det slik at formuleringene i dagens paragraf 8 i forskriften kan slå uheldig ut for ungdommer som går i lære, sier han. Henvendelsen til NFD skjer med bakgrunn i at en lærling som er medlem i Fiskarlaget har kommet i en uheldig situasjon.

For det første har disse lærlingene ikke hatt muligheter for å tilegne seg inntekter som oppfyller kravene til minsteinntekt. Lærlingene kommer jo som oftest direkte fra skolebenken. For det andre er lønna til en lærling som oftest svært lav og ofte lavere enn minsteinntekten. I overenskomsten mellom Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag går det fram at lærlingen skal ha 40 prosent av lott det første året og 60 prosent lott det andre året.

I brevet understreker Fiskarlaget at man som læring er opptatt i fiskarmanntallet og at både fiskerinæringen og myndighetene har oppfordret fiskere til å ta fagbrev for på den måten øke sin kompetanse. Samtidig oppfordres rederiene til å ta inn lærlinger slik at fagbrevutdannelsen kan gjennomføres.

Norges Fiskarlag er kjent med at Garantikassen for fiskere i 2016 også påpekte denne problemstillingen.

– Med dagens regelverk vil ikke lærlinger kunne benytte seg av ordningen, noe vi synes er svært uheldig, understreker Knut Eriksen.

I § 8 i forskriften for arbeidsledighetstrygd for fiskere står det følgende:

Krav til minsteinntekt

For å få rett til dagpenger må fiskere og fangstfolk:

  • a) i det siste ferdiglignede kalenderåret før det søkes om stønad, ha hatt inntekt fra fiske eller fangst som minst svarer til 1,5 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet, eller
  • b) i løpet av de siste tre ferdiglignede kalenderårene før det søkes om stønad, ha hatt inntekt fra fiske eller fangst som minst svarer til 3 ganger grunnbeløpet på søknadstidspunktet.

For fiskere og fangstfolk som ikke fyller vilkårene i første ledd, skal annen arbeidsinntekt likestilles med inntekt fra fiske og fangst i grunnlaget for minsteinntekt, dersom:

  • a) vedkommende har arbeidet i fiske og fangst i de foregående 12 uker, og
  • b) vedkommende i kalenderårene som ligger til grunn for beregningene i første ledd ikke var oppført, eller oppfylte betingelsene for opptak, på blad B i fiskermanntallet.

Biinntekt fra et arbeidsforhold som vedkommende fortsatt står i inngår ikke i grunnlaget for minsteinntekt.

Inntekt fra deltakelse i arbeidsmarkedstiltak inngår ikke i grunnlaget for minsteinntekt.