Fiskarlaget Nyheter

26.11.2018 13:15
Fritar for lasteromskrav
NVG ut året
Fritar for lasteromskrav
Røsslig sildekast.
Foto: Scanfishphoto

Fiskeridirektoratet har med bakgrunn i henvendelse fra Fiskarlaget endret på dispensasjonsordningen som gir fritak fra kravet til låssetting for fartøy under 15 meter største lengde i fisket etter nvg-sild. Vilkåret knyttet til lasteromskapasitet er endret.

Fra om med mandag 26. november 2018 utgår vilkåret om at fartøyene må ha en lasteromskapasitet mindre enn 100 m3. De øvrige vilkårene gjelder fortsatt. Fritaket fra låssettingskravet gjelder til og med 31. desember 2018, heter det i meldingen fra Fiskeridirektoratet.

Fiskarlaget rettet i helgen en henvendelse til direktoratet som alt mandag ble besvart med justeringen som angis over.

Se ordlyden i j-meldingen.

Her er vår henvendelse som gikk til direktoratet:

«REGULERING AV FISKET ETTER NORSK VÅRGYTENDE SILD I 2018 – MIDLERTIDIG ORDNING OM UNNTAK FRA LÅSSETTINGSKRAVET FOR FARTØY UNDER 15 METER STØRSTE LENGDE - ANMODNING OM FJERNING AV VILKÅRET OM LASTEROMSKAPASITET PÅ 100 M3 ELLER MINDRE.

Norges Fiskarlag viser til ovennevnte midlertidige ordning, etablert av Fiskeridirektoratet med virkning fra 19.11.2018, etter anmodning fra Norges Fiskarlag, jfr. brev av 5.11.2018 og e-post av 14.11.2018. Nevnte ordning omfatter fartøy mindre enn 15 meter største lengde som har lasteromskapasitet mindre enn 100 m3. Vilkåret om øvre lasteromskapasitet ble tatt inn i ordningen av Fiskeridirektoratet uten at Norges Fiskarlag ba om dette.

Vilkåret om øvre latsromskapasitet på 100 m3, har vist seg å slå urimelig ut for enkelte fartøy som har største lengde akkurat under 15 meter. Det vises i den forbindelse til Fiskarlagets søknad 22.11.2018 om dispensasjon fra lasteromsvilkåret, og Fiskeridirektoratets avslag på denne anmodningen, jfr. mottatt e-post av 23.11.2018. I nevnte e-post uttaler Fiskeridirektoratet bl.a. følgende:

«Fiskeridirektoratet vil i utgangspunktet ikkje gje einskilde fritak/dispensasjon frå vilkåra som er sett. Vi har fått fleire henvendelsar frå fartøy og samfiskelag som fell utanfor fritaksordninga fordi dei enten er større enn 15 m eller ikkje kan- eller vil oppfylle eit eller flire av vilkåra i fritaksordninga. Alle desse meinar dei urimleg fell utanfor fritaksordninga.
Dersom fiskarlaget meinar vilkåra er urimlege foreslår vi at ein ser på vilkåra samla ein gong til, og eventuelt vurderer å opne opp for alle dei som fell inn under regelverket for dette fiskeriet. Når ein set grenser og vilkår vil det falle urettferdig ut for nokon at dei ikkje har moglegheit for å drive like effektivt som farty som fell inn under ordninga.»

Under henvisning til foranstående gjennomgang anmoder Norges Fiskarlag om at Fiskeridirektoratet fjerner vilkåret om øvre lasteromskapasitet på 100 m3, slik at ordningen avgrenses til fartøy under 15 meter største lengde, uavhengig av lasteromskapasiteten på fartøyet.
Av hensyn til pågående sildefiske ber vi om at ovennevnte anmodning avklares så snart som mulig.»