Fiskarlaget Nyheter

26.11.2018 08:00
Reglene er klare
Debattinnlegg
Reglene er klare
Kjell Ingebrigtsen er opptatt av at fiskerinæringen skal være preget av ryddige lønns- og arbeidsforhold. Her er han fotografert på havna i hjembyen Bodø.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

-Jeg vil understreke at Fiskarlaget er opptatt av at alle fiskere, medlemmer eller ikke, skal ha verdige lønns- og arbeidsforhold som er i tråd med regelverket. Dette skal være et bærende prinsipp i norsk fiskerinæring. Det skriver leder Kjell Ingebrigtsen i dette debattinnspillet i Fiskeribladet.

Det er flott at arbeidsforhold og avlønningspraksis settes under lupen. Fiskeribladet og Sjømannsforbundet har den siste uken vist til flere saker. Fiskeribladet hevder jeg benekter at dårlige arbeidsforhold kan forekomme på norske fiskefartøy. Det jeg har forsøkt å si er at jeg håper det ikke forekommer. Og samtidig, at norsk lov setter en standard som sammen med tariffregelverk i sum et uttrykk for hvor listen ligger. La det ikke være tvil om at jeg og Fiskarlaget står på den linjen.

Begrepet

Utgangspunktet for saken var Dagbladets oppslag om en utenlandsk snøkrabbefiskebåt, der det både ble vist til dårlig teknisk standard og utnyttelse av arbeidskraft, såkalt sosial dumping.

Begrepet kjenner vi best fra bygge- og anleggsbransjen. EU ble i 2004 ble utvidet med ti nye medlemsland fra Øst-Europa. Statsborgere i disse landene fikk utvidet adgang til å ta arbeid i Norge som følge av EU/EØS-reglene om det indre marked, herunder reglene om fri fly av arbeidskraft og tjenester. Etter denne utvidelsen ble det stor tilstrømming av arbeidstakere fra de nye medlemslandene til Norge. Regjeringen satset sterkt på å motarbeide dårlige lønns- og arbeidsforhold ved en rekke tiltak. Definisjonen på sosial dumping fra Regjeringen er at arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, jf. Ot.prp. nr. 77 (2003-2004).

Tilsyn i Norge

Sjøfartsdirektoratet har tilsynsansvar på fiskebåter. Når det gjelder utenlandske fiskebåter, kan direktoratet gjennomføre havnestatskontroll, for pålegg som kan hjemles i nasjonalt regelverk.

Slike inspeksjoner planlegges normalt ikke, men kan bli en del av en vanlig havnestatskontroll eller foretas på grunnlag av en bekymringsmelding eller hendelse.

Fokus er å vurdere om fartøyet er av en akseptabel standard i forhold til sikkerhet, helse eller miljø. Det kan gjelde sikkerhetsutstyr om bord, fartøyets maskineri og elektriske installasjoner, samt skipets og mannskapets sertifikater.

Fiskefartøy fra EU og EØS land over 24 meter skal tilfredsstille kravene i EU direktiv 97/70/EC. Det gjelder i hovedsak krav til fartøyets sikkerhet. Fiskefartøy over 24 meter fra tredjeland skal ha en bekreftelse fra flaggstaten at de tilfredsstiller kravene i direktivet.

Skip som klart utgjør en fare for liv og helse, miljø og materielle verdier, skal tilbakeholdes. 

Sjøfartsdirektoratet kan foreta inspeksjoner og hjemle pålegg i norsk regelverk som implementerer ILO 188 på utenlandske skip i norsk farvann. ILO 188 gjelder anbefalinger om arbeidsvilkår i fiskerisektoren som er ratifisert av Norge. Det det omhandler regler om sikkerhet/arbeidstid/hviletid som Norge har implementer blant annet i skipssikkerhetsloven med forskrifter.

Norske fiskefartøyer må blant annet oppfylle kravene til sikkerhet i skipssikkerhetsloven, samt bestemmelser i skipsarbeidsloven. Dette betyr at de ansatte skal ha arbeidsavtaler der blant annet arbeidstida skal framgå.

Avtalefrihet om lønn

Det gjelder ingen minstelønn for fiskere ansatt på fiskebåter. Det er i utgangspunktet avtalefrihet om avlønning. Der fiskerne er organisert, vil man normalt være bundet av en tariffavtale og således ha garanti for minstelønn.

I motsetning til det som gjelder i en rekke bransjer på land, foreligger ingen allmenngjøring av tariffavtaler for fiskere. Allmenngjøring av hele eller deler av en tariffavtale innebærer at alle som arbeider om bord, som faller inn under virkeområdet til tariffavtalen, som et minimum har krav på de lønns- og arbeidsvilkår fra tariffavtalen som er allmenngjort. Selve allmenngjøringen skjer gjennom fastsettelse av en forskrift, besluttet av en nemnd (Tariffnemnda) hvor også arbeidslivets parter er med.

Når det ikke foreligger slik allmenngjøring og man ikke er organisert, vil myndighetene ikke kunne gi pålegg der lotten ligger langt under det som man oppfatter som rimelig.

Reglene er klare

Jeg vil derfor understreke at Fiskarlaget er opptatt av at alle fiskere, medlemmer eller ikke, skal ha verdige lønns- og arbeidsforhold som er i tråd med regelverket. Dette skal være et bærende prinsipp i norsk fiskerinæring.