Fiskarlaget Nyheter

24.10.2018 09:35
-Fiskerne lite hørt
Høring: Brevikdeponi
Rekefiskere i arbeid. Hensynet til økosystemtjenester er ikke vurdert eller nevnt i konsekvensutredningen. En KU skal utrede dette.
Foto: Scanfishphoto

«Konsekvensutredningen for et potensielt deponi for uorganisk farlig avfall i Brevik utgjør ikke et tilstrekkelig godt faglig grunnlag for å fatte en forsvarlig beslutning i saken.» Det er fiskernes innspill i høringssaken som nå er oversendt til Klima- og miljødepartementet.

Konsekvensutredningen (KU) skal avklare om Dalen gruve i Brevik er egnet til deponi og hvilke konsekvenser en etablering i Dalen vil kunne få for miljø og samfunn.

Fiskerlaget Sør sendte 31. januar 2018 et grundig innspill til planprogrammet. Hensikten var å bidra til at den kommende konsekvensutredningen, som nå er på høring, kunne bli best mulig.

Fiskerlaget Sør kom med en rekke forslag og innspill. Disse innspillene har i svært liten grad blitt vurdert i konsekvensutredningen.

Det gis ikke gode forklaringer på dette, skriver Fiskerlaget Sør og Telemark Fiskerlag i høringssvaret som du i sin helhet kan lese vedlagt (nedenfor).