Fiskarlaget Nyheter

28.09.2018 12:05
Anbefaler kraftig reduksjon
ICES-råd på pelagisk
Anbefaler kraftig reduksjon
ICES anbefaler en kraftig reduskjon i uttaket av makrell i 2019
Foto(ill: Jan-Erik Indrestrand

Havforskerne anbefaler en kraftig reduksjon i uttaket av makrell, med en anbefaling på 318 408 tonn i 2019. Også for de andre pelagiske artene foreslås det betydelig reduserte uttak neste år.

For makrell er rådet fra det internasjonale havforskningsrådet (ICES) slik for 2019:

 • Anbefalt kvote 2019: 318 408 tonn
 • Anbefalt kvote 2018: 550 948 tonn
 • Avtalt kvote 2018: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er 1 000 559 tonn)

Havforskningsinstituttet skriver følgende på sin nettside om HIs rådgivining på makrell:

Havforskningsinstituttet legger til grunn at det er betydelig grad av usikkerhet i bestandsvurderingen for makrell for 2019. 
Rådet fra ICES for 2019 bygger på en metode for bestandsvurdering som ble valgt under den forrige metoderevisjonen i 2017. Bruk av et stort materiale med merkedata har stor betydning i beregningene og bygger på et sett med antagelser. Arbeidsgruppen i ICES som utførte beregningene i 2018 (WGWIDE) viste at anvendelse av ulike forutsetninger knyttet til bruk av merkedataene hadde stor påvirkning på resultatene fra bestandsvurderingen for 2019. Dette ble ikke avdekket under metoderevisjonen i 2017.
Arbeidsgruppen gjorde på dette grunnlag beregninger under WGWIDE-møtet der en tok ut merkene med lengst tid mellom utsetting og gjenfangst fra modellkjøringen. Dette for å redusere avhengigheten av de strenge antagelsene som ligger til grunn for bruk av merkedatasettet. Denne beregningen viste også en bestandsnedgang i senere år, men fra et høyere bestandsnivå (ca. 20%) og på et senere tidspunkt, og representerer også en plausibel bestandsberegning
Havforskningsinstituttet viser også til at WGWIDE har anmodet ACOM i ICES om at det settes i gang et arbeid med en ekstraordinær metoderevisjon (intermediate benchmark).

Kolmule

 • Anbefalt kvote 2018: 1 143 629 tonn
 • Anbefalt kvote 2017: 1 387 872 tonn
 • Avtalt kvote 2018: ikke internasjonal enighet om totalkvote (summen av kvotene som er satt individuelt av de ulike landene/partene er av ICES beregnet til 1 712 874 tonn)

Vestlig hestmakrell

 • Anbefalt kvote 2019: 145 237 tonn
 • Anbefalt kvote 2018: 117 070 tonn
 • Avtalt kvote 2018: Ikke internasjonal enighet om totalkvote (EU sin totalkvote er 115 470 tonn)

Snabeluer i ICES-område 1 og 2

 • Anbefalt kvote 2019: 53 757 tonn
 • Anbefalt kvote 2018: 32 658 tonn
 • Avtalt kvote 2018: 32 658 tonn

ICES-rådet for norsk vårgytende sild (NVG) kan først gis når kyststatene er enige om hvilken høstingsregel som skal følges. Dersom det blir en enighet om dette er det ventet et råd 22. oktober.