Fiskarlaget Nyheter

07.08.2018 08:05
Testes av fiskeflåten
Nye havbunnskart
Testes av fiskeflåten
Fra kartsiden til Mareano
Ill: Mareano

Nye detaljerte havbunnskart er nå gjort tilgjengelige for testing i fiskeflåten. Dette skjer i regi av MAREANO-programmet, et marint kartleggingssamarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU), Kartverket og Havforskningsinstituttet.

Sju trålrederier med til sammen 17 havgående fiskefartøy deltar nå i et forsøksprosjekt med bruk av nye marine grunnkart fra MAREANO. Kartene viser blant annet terreng og bunntyper, og er gratis tilgjengelige på format som brukes i vanlige kartplottere.

Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg viser til at Norges Fiskarlag lenge har arbeidet for bedre marin kartlegging, både til havs og i kystsonen.

- Fiskarlaget har vært positivt innstilt til MAREANO-programmet, særlig dersom programmet også kan gi fiskerinæringen tilgang på ny og detaljert sjøbunnsinformasjon. Etter vår oppfatning vil dette bidra til et mer effektivt og bærekraftig fiskeri, gjennom å:

  • gjøre det mulig å fiske mer effektivt og presist, og dermed også kunne unngå evt. koraller og brukstap. Dette vil igjen kunne redusere marin forsøpling og såkalt «spøkelsesfiske».
  • kunne ta i bruk lettere utstyr, noe som igjen kan gi redusert bunnpåvirkning, drivstofforbruk og CO2-utslipp.
  • bruke mindre tid og ressurser på å oppnå samme fangstutbytte som tidligere.

-Etter vår oppfatning vil slike nye marine grunnkart også kunne bidra til å identifisere og avgrense viktige gyte- og oppvekstområder, og derigjennom bli et felles kunnskapsgrunnlag for framtidig god sameksistens mellom fiskere og andre brukere av havet, sier Jan Henrik Sandberg.

Nærmere informasjon om saken ligger på hjemmesidene til Mareano-programmet og NGU