Fiskarlaget Nyheter

05.03.2018 12:05
Svak analyserapport
Om føringstilskuddet
Svak analyserapport
Føring av torskehoder er ett av områdene som tas opp i evalueringsrapporten.
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlag er overrasket og skuffet over at en evalueringsrapport om føringstilskuddet av fisk både er lite kunnskapsbasert og preget av konklusjoner og antagelser som i liten grad underbygges.

Bakgrunnen for Fiskarlagets synspunkt er rapporten 17/6498-2 om evaluering av føringstilskuddet.

Nærings- og fiskeridepartementets inviterte 5. januar i år til å kommentere evalueringsrapporten utarbeidet av Vista Analyse.

Norges Fiskarlag understreker i vårt svar at vi er tilfreds med at Nærings- og fiskeridepartmentet har initiert en ny evaluering av føringstilskuddet, der mandatet for evalueringen i hovedsak var å evaluere hvor effektivt føringstilskuddet bidrar til oppnåelse av de definerte målsettingene for tilskuddet, konsekvensene av et eventuelt bortfall av føringstilskuddet og miljøeffektene av de ulike føringsordningene.

Rapporten omtaler:

  • Føring av fersk fisk fra mottaksstasjon til produksjon-/pakkeanlegg
  • Føring av taskekrabbe fra mottaksstasjon til produksjon-/pakkeanlegg
  • Føring av kystreker fra mottaksstasjon til produksjon-/pakkeanlegg
  • Føring av sild, makrell og hestmakrell
  • Brønnbåtføring av sei fra lås til produksjonsanlegg
  • Føring av torskehoder
  • Føring av kongsnegl
  • Sannsynlig for at føringstilskuddet bidrar til mer transport og transport med større miljøulemper

Fiskarlaget mener at evalueringen ikke i tilstrekkelig grad bidrar til en kunnskapsbasert innsikt i effekten av tilskuddet til føring av fisk. Således gir den heller ikke et godt grunnlag for drøfting av den videre politikkutforming på området.

Norges Fiskarlag er derfor kritisk til den måten evalueringen er gjennomført på. I lys av mandatet for oppdraget gitt av Næring- og fiskeridepartementet stiller vi spørsmål ved om oppdraget er utført med den grundighet som en bør kunne forvente, skriver vi i brevet som du i sin helhet kan les under.