Fiskarlaget Nyheter

12.01.2018 11:40
Kontrollfokus er satt
5 pri-områder i år
Kontrollfokus er satt
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene offentliggjør fredag sine prioriteringer for kontroll av fiskeriene i 2018.

Det tre organene utarbeider årlig en nasjonal strategisk risikovurdering for kontroll av fiskeriene. Dette er de områdene etatene mener det er størst risiko for lovbrudd innen i fiskerinæringen.

For 2018 er det satt fem ulike hovedområder:

  • brudd på ilandføringsplikten
  • identifisering av fangst om bord
  • uregistrerte, feilregistrerte og ulovlige landinger
  • forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften)
  • brudd på deltakerlovens bestemmelser om bostedskrav og føring av fangst

Operasjonaliserer risikovurderingene

Risikovurderingen trekker opp hovedlinjene og skal sikre at det er sammenheng mellom ansvar og utøvelse av kontroll i Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene, heter det i en pressemelding som er offentliggjort på nettstedet til Fiskeridirektoratet fredag.

— En risikobasert kontroll er avgjørende for å sikre riktig ressursbruk og valg av riktig strategi for å hindre lovbrudd. I år har vi skilt de konkrete risikovurderingene ut i en egen tabell der de operasjonaliseres, samtidig som farekildene utdypes og tiltak for håndtering av risikoen beskrives, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Satsing på analyse og etterfølgende kontroll

Fiskeridirektoratet skal styrke satsingen på analyse og etterfølgende kontroll, blant annet gjennom «Forprosjekt Analyse» og opprettelsen av et nytt tilsyns- og kontrollsystem, SAGA. I tillegg er det opprettet to grupper som skal jobbe med operativ etterfølgende kontroll mot pelagisk sektor og hvitfisksektoren.

— Gruppene skal jobbe på tvers av regionene for å avdekke uregistrert fisk og svart omsetning gjennom verdikjeden, sier Holmefjord, og legger til at gruppene også skal samarbeide med andre etater gjennom hele prosessen.   

Erfaringer fra 2017

Fjorårets ressurskontroll avdekket manglende etterlevelse av ilandføringsplikten, mangelfull fangstidentifikasjon, svart omsetning og brudd på kravene til bruk av ERS og kystfiskeappen. 

— Det er fortsatt et problem at enkelte aktører i næringen ikke registrerer korrekte opplysninger på sluttseddelen, sier leder for kontrollseksjonen i Ressursavdelingen, Thord Monsen. Vi brukte betydelige ressurser på å følge opp innføringen av kravene til vekter og journal i 2017, og ser en positiv utvikling på dette området.